Offentlig information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.aktietorget.se).

Uppgifter per rapporttillfälle 2017-06-30:

Uppgifter om kapitalbas
 
ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Kapitalinstrument 15 791 750 kr 12 147 500 kr
  varav aktiekapital 15 791 750 kr 12 147 500 kr
Balanserat resultat 12 030 285 kr 33 846 743 kr
Verifierad vinst 1 043 968 kr 1 107 569 kr
 
Goodwill för immateriella tillgångar -3 162 845 kr -25 967 595 kr
Uppskjutna skattefordringar -308 827 kr -308 827 kr
Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital = -3 471 672 kr = -26 276 422 kr
 
Kärnprimärkapital 25 394 331 kr 20 825 390 kr
Övrig primärkapital - kr - kr
Supplementärkapital - kr - kr
Totalkapitalbas = 25 394 331 kr = 20 825 390 kr
 
Uppgifter om exponeringsbelopp
(TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP)
ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Kreditrisker (schablonmetoden) 34 616 910 kr 25 573 786 kr
  Instutioner 5 917 222 kr 6 288 949 kr
  Företag 2 621 126 kr 2 621 126 kr
  Övriga (ej hushåll) 26 078 562 kr 16 663 771 kr
Avvecklingsrisk (schablonmetoden) - kr - kr
Marknadsrisk (schablonmetoden) 4 796 444 kr 4 796 444 kr
Operativ risk (basmetoden) 125 004 833 kr 125 849 852 kr
Total riskvägd exponering = 164 418 187 kr = 156 220 082 kr
 
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad
 
ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Kärnprimärkapitalrelation 15,44 % 13,33 %
Primärkapitalrelation 15,44 % 13,33 %
Total täckningsgrad 15,44 % 13,33 %
 
Kombinerat buffertkrav 4 110 455 kr 3 905 502 kr
  varav kapitalkonserveringsbuffert 4 110 455 kr 3 905 502 kr
  varav kontracyklisk buffert - kr - kr
  varav systemriskbuffert - kr - kr
 
UPPGIFTER OM INTERNT KAPITALBEHOV ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
 Samlat
 kapitalbehov
 varav kapitalbehov
  enligt pelare II
 Samlat
 kapitalbehov
 varav kapitalbehov
  enligt pelare II
Kredit- och motpartsrisk 2 769 353 kr - kr 2 045 903 kr - kr
Marknadssrisk 383 716 kr - kr 383 716 kr - kr
Operativ risk 10 000 387 kr - kr 10 067 988 kr - kr
Övrigt - kr - kr - kr - kr
Totalt = 13 153 455 kr   = 12 497 606 kr  
 
 
UPPGIFTER OM LIKVIDITET ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Likviditetsreserv
  Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 29 604 363 kr 31 462 998 kr
 
Finansiering, exkl. klientmedel
  Eget kapital 29 891 139 kr 48 248 426 kr
  Skulder 38 483 506 kr 38 547 826 kr
Balansomslutning = 68 374 645 kr   = 86 796 252 kr  
 
Nyckeltal
Likviditetsreserv / balansomslutning (%) 43,30 % 36,25 %
Eget kapital / balansomslutning (%) 43,72 % 55,59 %
Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder) 138,00 % 150,00 %

AktieTorgets Marknadsövervakning

Årliga rapporter

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

AktieTorget arbetar hela tiden med att förbättra service och regelsystem. Två syften är grundläggande:

  • AktieTorget ska vara organiserat och anpassat för oftast entreprenörsledda bolag med stor potential.
  • Investerarskyddet har högsta prioritet; de externa aktieägarna måste värnas!

Peter Gönczi, vd för AktieTorget  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se