Redovisning av styrelseledamöter och styrelsesammansättning

Revisor är auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall, PricewaterhouseCoopers AB.Ägare, vilka representerar mer än femtio procent av ägandet i ATS Finans AB (”Bolaget” eller ”ATS”), har ställt upp följande bedömningskriterier och gjort nedanstående bedömning av styrelsens sammansättning:

 1. Erfarenheter som är centrala för kompetensbehovet i bolaget.
  • Allmänna legala kunskaper
  • Värdepappersrätt
  • Finansiell kontroll och styrning
  • Kunskap om bolagets marknad och om marknadens krav
  • Erfarenhet från styrelsearbete
  • Ledamotens oberoende i förhållande till bolaget, ägare och ledning.
 2. Majoritetsägarnas bedömning av hur styrelsens kompetenssammansättning uppfyller värdepappersbolagets behov i enlighet med punkten 1 sammanfattas enligt nedan:
  • Thorbjörn Wennerholm uppfyller ovanstående krav avseende allmänna legala kunskaper
  • Thorbjörn Wennerholm och Peter Gönczi uppfyller ovanstående krav avseende kunskap inom värdepappersrätt. Bolaget och styrelsen har därutöver ett brett och nära samarbete med Bolagets compliance officer som har en aktiv roll i styrelsens arbete med regelefterlevnad,
  • Jakob Grinbaum och Peter Gönczi uppfyller ovanstående krav avseende kunskap om finansiell kontroll och styrning,
  • Peter Gönczi, Jakob Grinbaum och Stefan Sallerfors uppfyller ovanstående krav avseende kunskap om Bolagets marknad och om marknadens krav,
  • Thorbjörn Wennerholm, Stefan Sallerfors, Jakob Grinbaum och Peter Gönczi uppfyller ovanstående krav avseende erfarenhet av styrelsearbete,
  • En majoritet av styrelsens ledamöter bedöms såsom oberoende i förhållande till dels Bolaget, dels ägare och dels ledning. Därtill är styrelsens ordförande, med utslagsröst i styrelsen (vid lika röstetal), oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och ägarna.

Med beaktande av ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund har Bolaget en lämplig styrelsesammansättning. Vidare bedöms sammansättningen lämplig med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt ändamålsenlig för att tillgodose de behov som verksamheten har. Vid styrelsesammansättningen har därutöver beaktats de krav som ställs på styrelsens kunskaper, engagemang och mångfald. Styrelsesammansättningen uppfyller enligt Bolagets mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.


Thorbjörn Wennerholm<

Thorbjörn Wennerholm

 • Född 1975
 • Befattning: Advokat och delägare Advokatfirman Lindahl AB
 • Invald i Bolagets styrelse 2010 -, styrelseordförande
 • Jur. kand. (LL.M) Lunds Universitet, 1999
 • Övriga aktuella styrelseuppdrag:
  • Advokatfirman Lindahl KB, ledamot
  • Advokatfirman Lindahl i Malmö AB, ledamot
  • ATS Finans Holding AB, ledamot
  • Skomo Sverige AB, ledamot
  • Bjurfors Stockholm AB, suppleant
  • Bjurfors Sverige AB, suppleant
  • Båstad fastighetsrådgivning AB, suppleant
  • Sunim AB, suppleant
  • M & L Industriförvaltning AB, suppleant
 • Styrelsens ordförande är oberoende i förhållande till ATS och Bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet: Thorbjörn Wennerholm arbetar främst med frågor relaterade till bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt med särskild inriktning på företagsöverlåtelser. Thorbjörn representerar såväl industri– och handelsföretag som private equity-fonder och andra finansiella aktörer. Vidare har Thorbjörn en bred erfarenhet från olika typer av kapitalanskaffning och omstrukturering av företagsgrupper. Utöver detta är Thorbjörn specialist på tvistelösning med erfarenhet från nationell domstol samt från nationella och internationella skiljeförfaranden.

Jakob Grinbaum

Jakob Grinbaum

 • Jakob har tillsvidare tagit time-out enligt tidigare kommunicerat pressmeddelande
 • Född 1949
 • Invald i Bolagets styrelse 2016
 • Utbildning: Fil. Kand, Uppsala Universitet, 1976
 • Övriga aktuella styrelseuppdrag
  • SBAB Bank AB (publ), vice ordförande
  • Fjärde AP-Fonden, vice ordförande
  • Oscar Properties Holding AB (publ), ordförande
  • Jernhuset AB (publ), ledamot
  • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), ledamot
  • J Grinbaum Finanskonsult AB, ledamot
  • ATS Finans Holding AB, ledamot
 • Ledamoten är oberoende i förhållande till ATS och Bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet: Jakob Grinbaum har en bred erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn och har under lång tid innehaft flera chefspositioner, bl.a. som chef för Group Treasury och vice VD inom Nordea-koncernen. Jakob Grinbaum har även omfattande erfarenhet av styrelsearbete via uppdrag i bl.a. Fjärde AP-Fonden, SBAB Bank, Nordea och flera fastighetsföretag.

Stefan Sallerfors

Stefan Sallerfors

 • Född 1957
 • Befattningar:
  • Management och organisationskonsult
  • MEDVICE design AB, VD och ägare
 • Invald i styrelsen för Bolaget 2011
 • Utbildning:
  • Läkarexamen Lunds Universitet 1981
  • Legitimerad läkare 1983
  • Specialist i Medicinsk Radiologi 1987
 • Övriga aktuella styrelseuppdrag:
  • MEDVICE design AB, ordförande, VD
  • Folktandvården Skåne AB, ordförande
  • Guldkula Champagne AB, ledamot
  • TikoMed AB, ledamot
  • Trigonum AB, ledamot
  • Margretetorp Utvecklings AB, ledamot
  • Nordic Environmental Recycling Group AB, ledamot
  • Kaabs Nordic AB, suppleant
  • Kaabs projekt AB, suppleant
  • Kaabs Utveckling AB, suppleant
  • Kaabs Holding AB, suppleant
  • Svalövs Lagerhus AB, suppleant
  • Filborna Utvecklings AB, suppleant
 • Ledamoten är oberoende i förhållande till ATS och Bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet: Stefan Sallefors har lång erfarenhet av uppdrag som VD, forskningschef och konsult inom en rad företag i hälso- och sjukvårdsbranschen. Utöver detta innehar Stefan flera styrelseuppdrag.

Peter Gönczi

Peter Gönczi

 • Född 1975
 • Befattningar:
  • VD i Bolaget
  • VD ATS Finans Holding AB
 • Invald i styrelsen för Bolaget 2014
 • Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Uppsala Universitet, 2000
 • Övriga aktuella styrelseuppdrag: ATS Finans Holding AB, ledamot
 • Vice VD AktieTorget AB 2006-2011
 • VD AktieTorget AB 2011-2014
 • Arbetat i Bolaget sedan 2013
 • Ledamoten har ett beroendeförhållande till ATS och Bolagsledningen men är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet: Peter Gönczi har sedan sin examen i företagsekonomi 2000 arbetat som såväl VD, Vice VD och som chef över marknadsövervakning, informationsövervakning och börsadministration i flera bolag. Han har även erfarenhet av styrelseuppdrag. • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se