Kindwalls Bil: KINDWALLS BIL AB (PUBL.) delårsrapport för perioden januari - juni 2004

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

PERIODEN I SAMMANDRAG
- Omsättningen uppgick till 399,0 (395,1) MSEK.
- Resultat efter finansiella poster är 1,8 (-1,3) MSEK.
- Resultat efter skatt är 1,8 (-1,3) MSEK.
- Nettomarginalen har ökat till 0,4 (-0,3) %.
- Vinst per aktie 0,34 (-0,26) kr.
- Kindwalls har under perioden levererat 1 525 (1 679) nya bilar samt 981 (916) begagnade bilar.
- Orderstocken uppgick till 413 (335) nya bilar.
- Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 165 (173) personer.

Oktober 2003 beslöt styrelsen att genomföra ett strukturprogram som bl.a. skall sänka kostnaderna med 6 MSEK på årsbasis. Under perioden har programmet gett 2,5 MSEK i kostnadsreduktion. Samtliga åtgärder får effekt under året för att sedan verka fullt ut under 2005.

Under perioden januari t o m juni har Kindwalls ordertecknat 1 513 (1 355) nya bilar, en ökning med 12 %. Orderstocken per den sista juni var 413 (335) en ökning med 23 %.

Försäljningen begagnade bilar har ökat med 8 % under perioden 988 (916). Lager begagnade bilar uppgick per den sista juni till 53,9 (41,3) MSEK. Ökningen av lagret beror på ett utbudsöverskott av begagnade bilar i marknaden delvis orsakat av prispressen som har varit på nya bilar. För att normalisera lagret under 2004 har Kindwalls avsatt 3 MSEK vilket påverkat periodens resultat.

Servicemarknaden uppvisar ett oförändrat resultat jämfört med föregående år.

Memo.
Kindwalls Bil AB är moderbolag i bilhandelskoncernen som till 100 procent äger försäljningsbolaget AB Wilhelm Kindwall.
Resultatet efter finansiella poster i AB Wilhelm Kindwall blev för första halvåret 3,0 (-0,1) MSEK.
Kindwalls Bil AB:s belgiska helägda dotterbolag Kindwalls BVBA är under avveckling sedan 1 juli 2004. Bolaget beräknas vara likviderat innan årsskiftet 2004/2005.

FRAMTIDSUTSIKTER
Totalmarknaden för sålda personbilar ser ut att hamna på samma nivå som för år 2003 d.v.s. ca 260 000 nya bilar. Även marknaden i Stockholms län redovisar i stort sett oförändrad takt mot fjolårets.
Ford har under årets första 6 månader tappat 6 % av sin marknadsandel i Sverige. Kindwalls har under samma period hållit sin marknadsandel i Stockholm oförändrad mot tidigare år. Genom nya gruppundantaget har det öppnats en helt ny spelplan både för bilproducenter och för återförsäljare. Bilproducenterna kan inte längre genom återförsäljaravtal binda en återförsäljare till att inom ett avgränsat geografiskt område sälja enbart deras märke.
Flermärkesförsäljning kan således inte längre förhindras.
Även inom serviceområdet har reglerna mjukats upp. En återförsäljare kan verka inom den lönsamma servicen för ett märke utan att samtidigt sälja dess nya bilar.
Kindwalls har under åren inriktat sig på att driva sin verksamhet i sju väl lokaliserade och etablerade anläggningar. Avgörande för lönsamheten i Kindwalls är
Fords modellprogram samt de marginaler som Kindwalls får av Ford. Variationerna i dessa hänseenden under senaste åren visar hur viktigt det har blivit för Kindwalls att bredda sitt sortiment.
För att öka försäljningen per kvadratmeter lokalyta har Kindwalls inlett diskussioner med tre andra märken om försäljning av nya bilar och service. Med ett av märkena kommer slutdiskussioner att inledas inom kort. Inför introduktionen av ett nytt märke kommer Kindwalls, genom en riktad nyemission av B-aktier till investerare, ta in nytt kapital i storleksordningen 5-10 miljoner kronor.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen har använts.


GRANSKNINGSRAPPORT
Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.
Stockholm den 26 augusti 2004
Carl Niring
Auktoriserad revisor

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLE
Bokslutskommuniké den 24 februari 2005 för räkenskapsåret 2004.
För att läsa hela rapporten www.kindwalls.se eller se bifogad fil


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 8/26/2004 3:09:39 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se