Intius: INTIUS AB (publ) Delårsrapport 2006-06-30

Se hela nyheten i MS WordDocument dividerSe hela delårsrapporten i Adobe Acrobat

Januari - juni 2006 - Unitrader.com färdig för lansering i hela EU

- Nettoomsättningen uppgick till 0 kr (1 920) och de totala intäkterna till 775 573 kr (1 920).
- Resultatet före skatt uppgick till -395 079 kr (-159 431).
- Rapportperiodens resultat uppgick till -261 363 kr (-114 790) och resultatet per aktie till -0,00 kr (-0,00).
- Kassaflöde per aktie uppgick till -0,02 kr (0,00).
- Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 0,05 kr (0,02).
- Kassaflödet uppgick till -1 230 785kr (70 793), varav -1 077 599 kr (49 675) var hänförligt till den löpande verksamheten, -153 186 kr (-168 882) till investeringsverksamheten.
- Soliditeten vid rapportperiodens utgång var 76,1 % (72).

Väsentliga händelser första kvartalet

- Intius AB (publ) tecknade avtal med FOREX Bank om kontinuerlig valutainformation till Unitrader.com.
- Bolaget avyttrade internettjänsten www.konkursinfo.se och tecknade avtal om marknadsföringstjänster på den svenska marknaden.
- En ny version av Unitrader.com producerades med väsentligt förbättrad användarvänlighet och grafiskt gränssnitt.
- Avtal tecknades med GoViral ApS om marknadsföring i Sverige och Polen under sommaren 2006.
- Intius AB (publ) tecknade avtal med en större svensk leverantör av sökmotoroptimeringstjänster för Unitrader.com

Väsentliga händelser under andra kvartalet
- Den nya versionen av Unitrader.com lanserades den 3 april 2006.
- Unitrader.com fick valutastödsfunktioner genom samarbetet med FOREX Bank
- Unitrader.com översattes till de officiella EU-språken och finns nu på 20 språk
- Sökmotoroptimering färdigställdes avseende Unitrader.com

För ytterligare information, kontakta Rickard Gillblad, 031-339 19 80, vd@intius.se.

I övrigt hänvisas till bolagets webbplats, www.intius.se.

Pressmeddelande INTIUS AB (publ)
2006-08-17

Se hela nyheten i MS WordDocument dividerSe hela delårsrapporten i Adobe Acrobat

Publicerat: 8/17/2006 9:24:19 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se