Archelon: ARCHELONS ÄGARSPRIDNING AV KILSTA METALL SLUTFÖRD

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

De som tecknade sig i Archelons nyemission hösten 2006 erbjöds även vederlagsfritt aktier i återvinningsbolaget Kilsta Metall. Bolaget är nu anslutet till VPC och distributionen av aktierna till respektive mottagare är slutförd. Därmed har Kilsta Metall ca 2 000 aktieägare. Aktierna har kortnamnet KILS.

Efter att viss kapitalanskaffning skett i Kilsta Metall under 2007 motsvarar de distribuerade aktierna ca 6,3 procent av aktiekapitalet. Archelons ägande i Kilsta Metall uppgår till ca 13,5 procent.

Såväl försäljning som lönsamhet visar en fortsatt stark utveckling i Kilsta Metall. Under hösten 2007 avser bolagets styrelse att besluta om listning av bolagets aktie på en handelsplats för aktier.
För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg
VD Archelon Mineral AB
Tel 0706 237390

Archelon Mineral har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Alternativt kan Bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och Bolaget gynnsamt sätt. Archelons B-aktie handlas på Göteborgs OTC-lista och Nordic MTF under kortnamnet Arch MTFB. Archelon Mineral har ca 2 000 aktieägare.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 7/18/2007 10:27:00 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se