Star Vault: Delårsrapport tredje kvartalet 2007

Se hela delårsrapporten i Adobe Acrobat

Resultat efter finansiella poster (SEK) -420 267 (-557 456)
Avkastning på totalt eget kapital (%) -7 (-9)
Avkastning på eget kapital (%) -7 (-10)
Soliditet (%) 95 (95)
Balanslikviditet (%) 1 247 (1 247)
Antal registrerade aktier (st) 15 000 000 (15 000 000)
Resultat per aktie (SEK) -0,02 (-0,03)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
- Star Vault genomförde under månadsskiftet augusti-september 2007 en nyemission som blev fulltecknad och tillförde bolaget 3 MSEK, före emissionskostnader.
- Den 24 augusti 2007 deltog Star Vault vid GC-mässan i Tyskland. Star Vaults VD Henrik Nyström träffade såväl VD Michael V. Capps som vice VD Mark Rein från Epic Games. De visade ett fortsatt stort intresse för att följa hur Star Vaults spel tar form.
- I slutet av september 2007 heltidsanställde Star Vault Mats Persson, som har varit med i Star Vaults advisory board sedan bolaget startade sin verksamhet. Mats har över tio års erfarenhet inom branschen och har bland annat varit med och grundat School of Future Entertainment.
- Star Vault AB (publ) listades på AktieTorget den 28 september 2007.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- I början av oktober 2007 blev teamet komplett, då en animatör och en konceptartist anställdes. Star Vault står nu väl rustat för att bedriva spelutvecklingen i planerad takt.
- Den 10 oktober 2007 släppte tyska PC-games en intervju med VD Henrik Nyström. Star Vaults spelutveckling och användandet av spelmotorn Unreal Engine 3 röner stort intresse i det spelintresserade Tyskland.
- I oktober 2007 fattade Star Vault beslut om att licensiera Grome (utvecklat av Quad Software), som är ett unikt verktyg för att skapa landskap och terräng till spel. Genom att använda Grome möjliggörs en snabbare utvecklingstakt i denna del och en förhöjd kvalitet på slutresultatet.
- Den 13 oktober 2007 fattade Star Vault beslut om att licensiera SpeedTree , en världsledande teknik för att distribuera och ge liv till vegetation , exempelvis träd och gräs i spelvärldar.

Kommande finansiella rapporter
2008-02-28 Bokslutskommuniké 2007
2008-05-14 Delårsrapport januari - mars 2008
2008-08-20 Delårsrapport januari - juni 2008
2008-11-05 Delårsrapport januari - september 2008
2009-02-26 Bokslutskommuniké 2008

Star Vault
Star Vault AB (publ) är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar ett onlinespel, med arbetsnamnet NOW, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget planerar en release av spelet, med lanseringsstart 2009. I samband med lanseringen kommer Star Vault att utöka sin verksamhet för att även bedriva försäljning och marknadsföring, samtidigt som spelet kontinuerligt kommer att vidareutvecklas. På längre sikt avser bolaget utveckla nya speltitlar.

NOW
Star Vaults första spelutvecklingsprojekt är ett onlinespel med arbetsnamnet NOW. Detta spel kommer att innehålla en mängd nya funktioner, så kallade features, som förbättrar upplevelsen för spelarna, jämfört med de spel som finns på marknaden idag. Spelarnas frihet och möjligheter till interaktion i spelet kommer att ligga i fokus på ett sätt som det inte har gjort i tidigare spel på marknaden.

Nulägesrapport
"Vi håller tidsplanen och gör kontinuerligt framsteg i utvecklingsarbetet. Vårt team blev komplett i oktober, då en animatör och en konceptartist anställdes. Mycket glädjande är också att vi i slutet av september heltidsanställde Mats Persson, med över tio års erfarenhet inom branschen. Intresset har varit stort för att göra intervjuer och reportage om Star Vault och vårt spel NOW, vilket är väldigt roligt och viktigt för vår marknadsnärvaro . Vi har hittills valt att begränsa vårt deltagande till att göra en intervju med tyska PC-games, medan vi av strategiska skäl har skjutit övriga intervjuer och reportage på framtiden. Avslutningsvis bedömer jag att det är fullt möjligt för oss att planenligt lämna prototypstadiet innan årsskiftet, för att ta klivet in i alfastadiet. "

Henrik Nyström
VD, Star Vault AB (publ)


Principer för delårsrapportens upprättande
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Aktien
B-aktien i Star Vault AB (publ) listades den 28 september 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Vid periodens utgång uppgick antalet aktier till 15 000 000, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1. Sedan listningen har B-aktien handlats till en kurs om lägst 0,64 SEK/aktie och högst 1,80 SEK/aktie.

Aktieinnehaven för styrelsens ledamöter är intakta utifrån vad som förmedlades i samband med listningen på AktieTorget. Detta helt i enlighet med att styrelsens ledamöter ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering och att de har för avsikt att behålla sina aktieinnehav oförändrade, åtminstone intill dagen efter det att spelet NOW har lanserats, vilket beräknas ske under sommaren 2009.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Övriga upplysningar
- Då utvecklingsarbetet är i en relativt tidig fas och nyanställningar har gjorts, har delar av personalens arbetstid ägnats åt research och internutbildning. Enligt bolagets bedömning kommer Star Vault att ha stor nytta av detta i det fortsatta utvecklingsarbetet. Bolagets resultat har på grund av detta belastats med personalkostnader. I takt med att spelutvecklingen fortlöper kommer en allt högre grad av personalens tid att läggas på renodlat utvecklingsarbete och följaktligen kommer en större andel av personalkostnaderna att aktiveras.
- I december 2007 planerar Star Vault att arrangera en investerarträff för såväl befintliga som potentiella framtida aktieägare. Mer information om detta kommer att presenteras på bolagets hemsida (www.starvault.se) samt via pressmeddelande på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).


Stadiongatan 60
217 62 Malmö
Tel: 040-13 89 40
Fax: 040-13 89 40
www.starvault.se
info@starvault.seSe hela delårsrapporten i Adobe Acrobat  Further information about Star Vault

Publicerat: 10/25/2007 9:31:25 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se