Star Vault: Kallelse till årsstämma i Star Vault AB (publ)

Se hela kallelsen i Adobe Acrobat

Aktieägarna i Star Vault AB (publ), 556709-1169, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2009 kl. 17.00 i Handelsbankens lokaler på Södergatan 10 i Malmö.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 april 2009, dels senast klockan 12.00 den 15 april 2009 anmäla sig skriftligen till Star Vault AB, Stadiongatan 60, 217 62 Malmö eller per telefon 040-13 89 40 eller per fax 040-13 61 51 eller per e-mail info@starvault.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 14 april 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Star Vault AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleant.
11. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om engångsersättning för nedlagd övertid.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och styrelsesuppleant (punkterna 9 och 10)
Aktieägare representerande ca 37 procent av aktierna och ca 60 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 80 000 kronor för styrelseordförande samt vardera 40 000 kronor till ledamot och suppleant som ej är anställda i bolaget enligt styrelsens beslut, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och en suppleant, dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Per Hökfelt, Henrik Nyström och Robert Uhlman samt dels att till suppleant omvälja Ulf Nyström. Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Behandling av styrelsen förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)
Styrelsens föreslår att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader för verkställande direktören och 3 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal skall därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 3 månaders fast lön. Styrelsen kan komma att föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram och/eller optionsprogram.

Behandling av styrelsens förslag till beslut om engångsersättning för nedlagd övertid (punkt 12)
Styrelsen föreslår, så som ett undantag från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 11, att stämman beslutar om en engångsersättning för nedlagd övertid för anställda i bolaget. Engångsersättningen baseras på antalet sålda spel de tre första månaderna från lansering. Programmet som liknar andra program i branschen har ett tak och faller endast ut om bolaget går med vinst under den aktuella tidsperioden efter erlagd ersättning.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stadiongatan 60 i Malmö från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________


Malmö i mars 2009
Star Vault AB (publ)
STYRELSEN


Se hela kallelsen i Adobe Acrobat  Further information about Star Vault

Publicerat: 3/23/2009 8:16:23 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se