Wiking Mineral: Rik ytnära guldmineralisering i Gladhammar

Se hela nyheten med tabell och bilaga i Adobe Acrobat

Wiking Mineral AB (publ), vars aktie är upptagen till handel på Aktietorget, rapporterar resultatet av ett borrprogram utfört under mars-april 2009 vid Solbergsgruvan i Gladhammar utanför Västervik. Flera av borrhålen innehåller sektioner med höga halter guld. Två borrhål innehåller meterlånga kärnsektioner med halter över 60 g/t Au. Som ett resultat av borrprogrammet har en ytnära mineralisering påträffats. Mineraliseringen, som är 80 m lång, upp till 20 m bred och 65 m djup, uppskattas innehålla 150.000-200.000 ton med 5-7 g/t Au. Bolaget bedömer att det finns en stor möjlighet att öka mineraliseringens halter. I samband med borrningarna har det framkommit ytterligare uppslag med guldmineralisering i området.

Wiking Mineral har avslutat ett borrprogram mot en guldmineralisering vid Solbergsgruvan i Gladhammar utanför Västervik. Borrprogrammet bestod av 8 borrhål om totalt 599 meter. Borrningarna är en uppföljning av resultatet från undersökningar utförda under 2008 och tidigare. Avsikten med borrprogrammet var att undersöka guldmineraliseringens ytnära utbredning och halter, öka förståelsen för mineraliseringens geologiska förhållanden samt att få underlag för bedömning av potentialen mot djupet.

En ytnära mineralisering med guld, silver och koppar samt förhöjda halter vismut har identifierats. Mineraliseringen är 80 m lång, upp till 20 m bred och 65 m djup och går upp i dagen. Flera av borrhålen innehåller sektioner med höga halter guld. De bästa proverna visar meterlånga kärnsektioner med halter över 60 g/t Au (GLA0902 2,00 m med 63,5 g/t Au, 152 g/t Ag, 2580 g/t Bi, 0,2 % Cu samt GLA0905 1,85 m med 60,8 g/t Au, 91 g/t Ag, 957 g/t Bi, 0,15 % Cu). Se tabell 1.

En uppskattning av storleken på den påträffade mineraliseringen visar på en möjlig förekomst av 150.000-200.000 ton med 5-7 g/t Au och 0,1-0,3 % Cu. Uppskattningen baseras på nio borrhål. Bolaget bedömer att möjligheten är stor att öka mineraliseringens halter genom fortsatt prospektering.

Förståelsen för de geologiska förhållandena i området har ökat genom det utförda borrprogrammet. Potentialen att hitta ytterligare guldfyndigheter mot djupet bedöms som god. Borrhål utanför den påträffade mineraliseringen visar på ytterligare en zon med lovande potential för guldmineralisering.

Samarbetsprojekt
Projektet Gladhammar är ett samarbetsprojekt med IGE Nordic AB. IGE Nordic har inte deltagit i det senaste borrprogrammet. Wiking Minerals ägarandel kommer därmed att öka till c:a 55 procent och IGE Nordic andel reduceras till c:a 45 procent.

Teknisk beskrivning
Provberedning och kemiska analyser (ME-ICP-61, Au-AA26) inkluderande duplikatanalyser av borrkärnsprover har utförts av ALS Chemex laboratorier i Piteå och Vancouver. 221 prover har uttagits för analys.

Undersökningarna är i ett tidigt skede och har ännu ej kontrollerats av någon av SweMin utsedd kvalificerad person. Bolaget har skickat prover till ACME för kontrollanalys.


Wiking Mineral följer och rapporterar enligt de rekommendationer som SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) har antagit och som baseras på det kanadensiska policydokumentet National Instrument, NI 43-101.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Dick Levin

Wiking Mineral AB (publ)
Skeppargatan 27, 4tr
114 54 Stockholm

Tel: 08-667 41 40
Fax: 08-667 41 40
E-post: dick.levin@wikingmineral.se
Internet: www.wikingmineral.se


Se hela nyheten med tabell och bilaga i Adobe Acrobat

Publicerat: 5/12/2009 5:51:25 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se