Catering Please: Kallelse till årsstämma i Catering Please i Skandinavien AB (publ)

Se hela kallelsen i Adobe Acrobat

Aktieägarna i Catering Please i Skandinavien AB (publ), org.nr 556552-3221, nedan be-nämnt Bolaget, kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2009.

Plats: Maskingatan 29, 195 60 ARLANDASTAD.
Tid: kl.10.00

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall vara införda i den av VPC AB förda aktieboken för Bolaget senast den 12 juni 2009.

Anmälan om deltagande vid årsstämman skall ske skriftligen till Catering Please i Skandi-navien AB, Maskingatan 29, 196 60 ARLANDASTAD, via e-post till info@cateringplease.se Sista anmälningsdag är den 16 juni 2009, kl. 12.00. Anmälan kan ske från och med den 12 juni 2009.

I anmälan skall aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, tele-fonnummer dagtid, samt antal aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Företräds aktieägare av ombud skall skriftlig daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Den som företräder juridisk person skall företa registreringsbevis eller motsvarande behörig-hetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som avser att företrädas av om-bud eller önskar ta med biträden skall lämna upplysning om detta i anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall i god tid före den 12 juni 2009 ge-nom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman.


Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernre-dovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
c) ansvarfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Fastställande av antal styrelseledamöter
12. Val av styrelse
13. Ändring av styrelsens säte
14. Andra ärenden som ankommer på årsstämman
15. Avslutande av stämman

p.9 a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår att stämman fastställer resultat- och balansräkning samt koncernresul-taträkning och koncernbalansräkning såsom de finns intagna i framlagd årsredovisning respektive koncernredovisning för räkenskapsåret 2008.

p.9 b) Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna. Räkenskapsårets balanserade förlust överförs i ny räkning.

p.9 b) Beslut om ansvarfrihet

Styrelsen föreslår att Bolagets styrelse samt verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008.

p.10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode skall utgå med 30 000 kronor till styrelsens ordförande. Inget arvode skall utgå till övriga ledamöter. Arvode till Bolagets revisorer utgår enligt löpande räkning.

p.12 Val av styrelse

Styrelsen föreslår att stämman väljer Jenny Hjalt, Wilhelm Willers, Tomas Willers, Thomas Eklund samt Ia Johansson till styrelse för tiden till och med nästa årsstämma.

p. 13 Ändring av styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun.

Tillhandahållande av handlingar

På Bolagets hemsida, www.cateringplease.eu, finns från senast den 4 juni 2009 årsredo-visning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008. Handlingarna skickas även, utan kostnad för mottagaren, till ak-tieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Arlanda i maj 2009
Styrelsen
Catering Please i Skandinavien AB (publ)


Se hela kallelsen i Adobe Acrobat

Publicerat: 5/26/2009 3:10:16 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se