AktieTorget: AktieTorget utesluter Global Gaming Factory X AB från handeln

Se hela nyheten i Adobe AcrobatDocument dividerSe disciplinkommitténs utlåtande i Adobe Acrobat

Efter rekommendation från AktieTorgets disciplinkommitté har AktieTorgets styrelse idag beslutat utesluta Global Gaming Factory X AB från den av AktieTorget anordnade aktiehandeln. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Disciplinkommittén finner att bolaget allvarligt har brutit mot AktieTorgets krav på att listade bolag ska säkerställa att informationen är korrekt, relevant och tillförlitlig ("öppenhetsprincipen").

Sammanfattningsvis konstaterar disciplinkommittén följande:

De angivna överträdelserna har varit allvarliga. De ger ett systematiskt intryck av bristande ansvarstagande och av en närmast lättvindig och aningslös inställning till bl a informationsreglerna. Mot bakgrund av detta, och då kommittén ifrågasätter bolagets förmåga att informera på ett korrekt sätt, finner disciplinkommittén vid en samlad bedömning att bolaget bör uteslutas från handeln.

Disciplinkommitténs yttrande i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

AktieTorgets styrelse beklagar att bolaget genom sin bristande informationsgivning har vilselett marknaden och förmått ett antal aktieplacerare att göra affärer som de sannolikt inte skulle ha gjort om korrekt information lämnats.


Frågor besvaras av vice VD Peter Gönczi, tel 545 03 800


Följande personer ingår i AktieTorgets disciplinkommitté:

Sigvard Berglöf, ordförande
F d domare i Regeringsrätten och ordförande i Svenska Revisorssamfundets disciplinnämnd

Anders Broström
F d emissionschef i dåvarande PK-banken och ordförande i Fondhandlarföreningen

Jonas Myrdal
Bankjurist Swedbank Markets och ledamot i Swedsecs prövningsnämnd, f d hovrättsassessor Svea Hovrätt och chefsjurist på NGM-Börsen


Se hela nyheten i Adobe AcrobatDocument dividerSe disciplinkommitténs utlåtande i Adobe Acrobat

Publicerat: 9/9/2009 4:44:24 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se