H1: H1 Communication - delårsrapport tredje kvartalet 2009

Se hela rapporten i Adobe Acrobat

Omsättningen ökade 68,8%

Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med 68,8% (4,9 MSEK) i jämförelse med samma kvartal föregående år (2008). EBITDA resultatet för perioden uppgick till 842 TSEK och nettoresultatet till 90 TSEK vilket är svagare i jämförelse med föregående år men betydligt starkare än föregående kvartal 2009. Resultatet påverkas dock fortsatt negativt av kostnader relaterade till omstrukturering av gjorda förvärv.

Ackumulerat innevarade räkenskapsår uppgår netto omsättningen till 51,9 MSEK med ett EBITDA resultat om 3,7 MSEK (7,2%) samt ett nettoresultat på 814 TSEK (1,6%) inklusive omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar.

Bolagets bedömning är att efterfrågan av koncernens tjänster kommer vara fortsatt stabil med bibehållen EBITDA nivå under resterande del av 2009.

* Det tredje kvartalets omsättning ökade med 68,9 % till 12,2 MSEK (7,2 MSEK)*
* Det tredje kvartalets bruttoresultat ökade och uppgick till 5,1 MSEK (3,2 MSEK)*
* Det tredje kvartalets EBITDA resultat ökade och uppgick till 842 TSEK (668 TSEK)*
* Det tredje kvartalets nettorsesultat före skatt uppgick till 90 TSEK (325 TSEK)*
* Vinsten per aktie uppgick till: 0,02 SEK, ack. innevarde räkenskapsår: 0,16 SEK
* Eget kapital per aktie: 1,26 SEK


Se hela rapporten i Adobe Acrobat

Publicerat: 10/27/2009 8:27:16 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se