Miris: Delårsrapport per 2009-09-30

Se hela rapporten i Adobe Acrobat

* Omsättningen uppgick till 1.747 tkr (1.701 tkr) de tre första kvartalen 2009, varav 502 tkr
(424 tkr) under tredje kvartalet.
* Omsättningen under det tredje kvartalet genererades under senare hälften av perioden
efter de säsongsmässigt svaga månaderna juli och augusti. Fem analysinstrument såldes
under den senare hälften av det tredje kvartalet främst för analys av bröstmjölk.
* Under senare delen av tredje kvartalet registrerades en klar förbättring av
marknadsförutsättningarna med en betydande ökning av antalet offerter och förfrågningar
inom ko-, buffel- och bröstmjölksanalys. Hittills under fjärde kvartalet har ordrar avseende
nio analysinstrument erhållits.
* Resultat efter skatt uppgick till -4.195 tkr (-3.667 tkr) de tre första kvartalen 2009,
varav -1.817 tkr (-1.209 tkr) under det tredje kvartalet. Höga kostnader för serieproduktion och marknadssatsningar inföll under tredje kvartalet.
* Resultatet per aktie uppgick till -0,44 kr (-0,43 kr) de tre första kvartalen 2009, varav -0,19 kr (-0,14 kr) under det tredje kvartalet.

Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för analys av vätskor inom livsmedel, bröstmjölk och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom en försäljning till totalt kunder i 31 länder.


Verksamheten

Omsättning
Omsättningen under de tre första kvartalen 2009 uppgick till 1.747 tkr (1.701 tkr), varav 502 tkr (424 tkr) under det tredje kvartalet. All försäljning under tredje kvartalet kan hänföras till den senare hälften av kvartalet. Under tredje kvartalet är försäljningen under juli och augusti säsongsmässigt svag.
Fem analysinstrument såldes under den senare hälften av det tredje kvartalet främst för analys av bröstmjölk. Försäljning av tre instrument av den nya serietillverkade produktgenerationen avseende analys av bröstmjölk genomfördes till en kund i Japan. I samband med denna order skrev Miris på ett distributionsavtal för instrument för både ko- och bröstmjölksanalys. Vidare såldes ett instrument av den nya generationen för analys av ko-.och buffelmjölk till en indisk kund efter en lyckad utvärdering. Ytterligare en försäljning av ett instrument för bröstmjölksanalys gjordes under perioden.
Resultat
Under perioden januari till september togs stora kostnader i samband med färdigställandet av den nya generationens instrument för serieproduktion samt för marknadssatsningar inom framförallt ko-, buffel- och bröstmjölksanalys.
Resultat efter skatt uppgick till -4.195 tkr (-3.667 tkr) de tre första kvartalen 2009, varav -1.817 tkr
(-1.209 tkr) under det tredje kvartalet.
Marknadsförutsättningar
Miris har i år deltagit i ett antal strategiskt viktiga mässor och seminarier samt utvärderingar. I samband med EMBA's (European Milk Bank Association) 100-års jubileum i Wien i september deltog Miris på ett internationellt symposium där viktiga kundkontakter togs. Ledande forskare bekräftar återigen att analys av näringsinnehållet i bröstmjölk ger bättre förutsättningar för vård av förtidigt födda barn. Vidare betonades att en bättre kontrollerad individuell näringstillförsel till dessa barn ger färre komplikationer och en bättre start under deras första levnadsdagar och därmed kortare sjukhusvistelse. Detta är värdefullt för barnen och leder även till lägre kostnader inom sjukvården. Seminariet var ytterligare en bekräftelse på behovet av Miris produkter.
Förmågan hos Miris instrument att på ett kostnadseffektivt sätt visa precisa mätresultat i realtid bidrar inom analys av ko- och buffelmjölk till en effektivare, säkrare och lönsammare mjölkproduktionskedja från lantbruk till mejeri. I lantbruket möjliggör detta optimering och styrning av mjölkproduktionen, effektivisering av utfodringen samt kontroll av hälsan hos mjölkkorna. Med Miris instrument kan näringsinnehållet i ohomogeniserad mjölk analyseras redan på gården istället för att mjölken skickas till ett laboratorium, vilket sparar både tid och pengar. På mejerier kan resultaten användas inom processtyrning, effektivisering och kvalitetskontroll, etc. i syfte att optimera produktionsstyrningen av komjölk. Instrumentet är i denna miljö ett utomordentligt alternativ till tidskrävande kemiska analyser och andra dyrare analysinstrument baserade på fysikaliska metoder.
Miris instrument är väl positionerat på en marknad avseende mjölkanalys med betydande tillväxtförutsättningar. Instrumentet visar hög mätnoggrannhet, är användarvänligt och kostnadseffektivt.

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick vid rapportperiodens slut till -520 tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per samma datum till 7.619 tkr. Efter rapportperioden, närmare bestämt i november, har en företrädesemission genomförts om drygt 9,5 mkr (se vidare i avsnittet finansiell ställning under huvudrubriken "Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång sid 6).
Under augusti erhöll Miris ett lån på sammanlagt 1,8 mkr för att säkra kapitalbehovet fram tills dess att företrädesemissionen är helt slutförd.


Ägarförhållanden
(För tabell se bifogad fil)

Styrelse

Styrelsen består av fem personer. Tomas Matsson är styrelsens ordförande. Styrelsens ledamöter omfattar Ingemar Kihlström, Christer Sjölin, Lars-Ove Sjaunja samt Hans Åkerblom.
Personal och organisation
Miris organisation inkluderade vid rapportperiodens slut 5 personer, varav 3 är anställda i Miris och övriga personer arbetar på konsultbasis för Miris.

Insynspersoner

Efter de i juli registrerade emissionerna (kvittningsemission om 1,1 Mkr samt riktad emission om 1,6 Mkr) hade insynspersonerna i Miris Holding AB följande andelar av röster och kapital i Miris Holding AB:

(För tabell se bifogad fil)

* Varav 104.599 via Losab, i vilket bolag Lars-Ove Sjaunja per 2009-09-30 innehade 51 % av aktierna.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Order

Under senare delen av tredje kvartalet registrerades en ökning av antalet offerter och förfrågningar inom ko-, buffel- och bröstmjölksanalys. Hittills under fjärde kvartalet har ordrar avseende nio analysinstrument erhållits. Miris fick inledningsvis en order på ett analysinstrument för mätning av komjölk från en ny distributör i Rumänien i oktober. Bolaget erhöll vidare i oktober en order från ett svenskt sjukhus gällande ett analysinstrument för bröstmjölk. Ytterligare order avseende totalt två instrument för bröstmjölksanalys inkom under innevarande månad från kunder i Slovenien och Portugal. I Portugal kommer instrumentet att användas av landets största neonatalklinik, som nyligen öppnade sin första mjölkbank. Miris analysinstrument kan användas på sjukhusens mjölkbanker för att klassificera mjölkens innehåll innan den levereras till sjukhusens neonatalkliniker där förtidigt födda barn vårdas. Miris fick under november även en order på ett analysinstrument för mätning av komjölk från ett svenskt universitet. Vidare slöts ett leasingavtal avseende instrument för analys av bröstmjölk med ett holländskt sjukhus i november.
Miris fick dessutom i november en uppföljningsorder från en kund i Indien på fyra instrument med kringutrustning för analys av ko- och buffelmjölk. Ordern är den första i sitt slag av den automatiserade instrumentvarianten som ingår i den nya produktfamiljen. Den automatiserade modellen är ett mycket lämpligt val då antalet mjölkanalyser är omfattande.
Finansiell ställning
Under november avslutades teckningsperioden i Miris Holding ABs företrädesemission genom vilken bolaget tillfördes drygt 9,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades drygt 6,4 miljoner aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 67 procent av antalet aktier i emissionen. Vidare tecknades drygt 2,7 miljoner aktier utan stöd av företrädesrätt, motsvarande 29 procent av antalet aktier i emissionen. Därutöver tecknades drygt 0,35 miljoner aktier genom kvittning. Den inför företrädesemissionen anordnade emissionsgarantin behövde därmed inte utnyttjas. Totalt har Miris fått drygt 300 nya aktieägare i den nu avslutade företrädesemissionen. Bolaget hade drygt 700 aktieägare innan emissionen. Företrädesemissionen (under registrering) ökar antalet aktier i Miris Holding AB med 9.523.981 aktier till 19.047.962 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 15.238.369,60 kronor.
Det övergripande motivet med emissionen var att förstärka balansräkningen och säkra Miris kapitalbas till dess att koncernen uppvisar ett positivt kassaflöde. Det viktigaste motivet med emissionen var att förstärka försäljnings- och supportorganisationen för att ta vara på de betydande möjligheter som öppnar sig för Miris i nuvarande marknadsläge och därmed öka omsättningen. Ett viktigt inslag i den framtida expansionen är att fördjupa och bredda Miris globala nätverk av distributörer och återförsäljare. Emissionskapitalet kommer också att användas till att finansiera den ökning av rörelsekapitalet som följer av den förväntade, ökade försäljningen. Delar av emissionsbeloppet ska användas för förvärv av det lönsamma analysföretaget Losab, som har en egenutvecklad kompletterande högkvalitativ teknologi, vilken möjliggör analys även på fasta livsmedel, bl a ost. Med förvärvet av Losab skapas ett välpositionerat nordiskt företag för analys av livsmedel i både flytande och fast form samt av läkemedel. Miris ökar genom detta förvärv dessutom sin löpande försäljning av förbrukningsvaror med betydande potential.
Den 19 november 2009 hölls en extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ). Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till apportemission, vilket innebar att Miris förvärv av L O Sjaunja AB (LOSAB) nu är genomfört enligt det aktieöverlåtelseavtal som träffades den 4 november 2009. Genom apportemissionen gavs 1.711.712 nya aktier ut till teckningskursen 1,11 kronor, vilket motsvarar 1.900.000 kronor av den totala köpeskillingen för LOSAB på 3.900.000 kronor. Resterande del, 2.000.000 kronor, betalades med revers.
Efter denna apportbetalning (apportemission under registrering) ökar antalet aktier i Miris Holding AB från19.047.962 aktier till 20.759.674 aktier. Efter apportemissionen uppgår aktiekapitalet i Miris Holding AB därmed till 16.607.739,20 kronor.

Personal
Miris har efter rapportperioden vidare förstärkt sin försäljningsorganisation med ytterligare en säljare. Miris omfattar därefter 6 personer, varav 3 personer arbetar på konsultbasis, förutom de återförsäljare och distributörer, som ingår i Miris försäljningsnätverk.

Insynspersoner
Insynspersonernas deltagande i företrädesemissionen samt i apportbetalning i samband med förvärv av LOSAB (enbart Lars-Ove Sjaunja omfattas i tabellen nedan av apportemissionen).

(För tabell se bifogad fil)
Utsikter
En fortsatt ökning av antalet beställningar av instrument för analys av bröst-, ko- och buffelmjölk förväntas efter genomförd utökning av försäljningsorganisationen. Denna förstärkning har påbörjats under det fjärde kvartalet - under vilket bl.a. ytterligare en säljare har knutits till Miris egen säljorganisation - och kommer att fortsätta dels inom den egna försäljningsorganisationen, dels genom att bolaget utökar antalet återförsäljare och distributörer.
Ett förvärv av Losab breddar Miris produktportfölj och ger tillgång till viktiga förbrukningsartiklar. Losab förväntas initialt öka omsättningen i Miris med ca 1 mkr på årsbasis.
De höga kostnaderna för serieproduktion, som redovisades under tredje kvartalet, förväntas minska sett som andel av fakturering. Miris förväntas redovisa ett positivt rörelseresultat och kassaflöde för helåret 2010.Finanser i sammandrag
Denna rapport omfattar Miriskoncernen (Miris), och koncernens moderbolag, Miris Holding AB. Koncernen bildades i början på 2006 medan koncernens dotterbolag Miris AB har bedrivit verksamhet under flera år. En redogörelse för koncernens redovisningsprinciper finns i årsredovisningen som är utlagd på Miris hemsida. www.miris.se

(För tabell se bifogad fil)Definitioner av nyckeltal

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning.

Eget kapital
Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital
Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslutningen

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad
Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader

Vinst per aktie
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utelöpande aktierSe hela rapporten i Adobe Acrobat  Further information about Miris

Publicerat: 11/20/2009 4:18:47 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se