ValueTree: Kallelse till extra bolagsstämma i ValueTree Holdings AB (publ) måndag den 21 december 2009

Se hela kallelsen i Adobe Acrobat

Aktieägarna i ValueTree Holdings AB (publ), 556684-2695, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 21 december 2009, klockan 15.00, på Best Western Täby Park Hotel and Conference med adress Kemistvägen 30 i Täby.

Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 15 december 2009;

- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget på adress ValueTree Holdings AB, Kyrkvägen 1, 182 76 Stocksund eller per telefon 0707-949878, eller per e-post info@valuetree.se, senast kl. 16:00 torsdag den 17 december 2009. Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdag den 15 december 2009, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Val av styrelse
10. Avslutande av stämman


Styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman, villkorat av att beslut om minsknings av aktiekapitalet enligt punkten 8 nedan fattas, beslutar att anta en ny bolagsordning innebärande att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändras från att vara lägst 10.000.000 kr och högst 40.000.000 kr till att vara lägst 1.000.000 kr och högst 4.000.000 kr.
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av Bolagets aktiekapital. Minskning av Bolagets aktiekapital skall ske med totalt 13.039.875,90 kronor (0,09 kr per aktie). Ändamålet med den föreslagna minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapital skall ske utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändras. Verkställighet av beslutet förutsätter att Bolagsverket ger tillstånd till minskningen.
För giltigt beslut i punkterna 7 till 8 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Handlingar inför stämman
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 och 8 ovan kommer från och med måndag den 7 december 2009 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.valuetree.se samt på Bolagets kontor på Kyrkvägen 1 i Stocksund. Förslaget kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________________

Stocksund i november 2009
ValueTree Holdings AB (publ)
StyrelsenFör mer information, kontakta gärna:
Erik Stenfors, Styrelseordförande, tel. 0709 - 50 80 70
Lars Åkerblom, Koncernchef, tel. 0707 - 94 98 78


Se hela kallelsen i Adobe Acrobat  Further information about Wonderful Times Group

Publicerat: 11/23/2009 8:38:55 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se