Star Vault: Kallelse till årsstämma i Star Vault AB (publ)

Se hela kallelsen i Adobe Acrobat

Aktieägarna i Star Vault AB (publ), 556709-1169, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2010 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Västergatan 18A, i Malmö.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 april 2010, dels senast klockan 12.00 den 26 april 2010 anmäla sig skriftligen till Star Vault AB, Västergatan 18A, 211 22 Malmö eller per telefon 040-13 89 40 eller per e-mail info@starvault.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 23 april 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Star Vault AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleant.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och styrelsesuppleant (punkterna 9 och 10)
Aktieägare representerande ca 37 procent av aktierna och ca 60 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och en suppleant, dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Per Hökfelt, Henrik Nyström och Robert Uhlmann, dels att till ordinarie styrelseledamöter nyvälja Fredrik Nyström och Claes Ramel samt dels att till suppleant omvälja Ulf Nyström. Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram skall vara marknadsmässiga och skall sammanvägas på så sätt att Star Vault kan attrahera och behålla kompetenta Ledande befattningshavare. Fast lön skall vara marknadsmässig och ska baseras på den Ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Lön skall fastställas per kalenderår. Pensionsförmåner skall (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Ledande befattningshavare äger rätt till pensionslösningar enligt kollektivavtal.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Västergatan 18A i Malmö från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i april 2010
Star Vault AB (publ)
STYRELSEN


Se hela kallelsen i Adobe Acrobat  Further information about Star Vault

Publicerat: 4/1/2010 8:10:19 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se