Star Vault: Delårsrapport januari-mars 2010

Se hela delårsrapporten i Adobe Acrobat

Sammanfattning av delårsrapport
Finansiella nyckeltal - Star Vault AB (publ)
* Under första kvartalet 2010 uppgick resultatet efter finansiella poster till 225 833 SEK
(-285 003) och resultatet per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,01).

* Soliditeten per 2010-03-31 uppgick till 84 %, vilket kan jämföras med 83 % 2009-12-31.

Spelrelaterade nyckeltal - Mortal Online
* Under perioden januari till mars 2010 såldes 1 700 licenser och antalet betalande betaspelare* uppgick per 2010-03-31 till cirka 12 700 vilket kan jämföras med 11 000 per 2009-12-31. Per den 31 mars 2010 uppgick antalet betaspelare till 107 000, vilket även innefattar betaspelare som spelar utan licensavgift under den s.k. Free Open Beta, som startades den 1 februari 2010.

* Antalet registrerade medlemmar i forumet för Mortal Online uppgick per 2010-03-31 till
147 500, vilket kan jämföras med 88 000 per 2009-12-31. Medlemmar i detta forum betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.


*)Star Vault redovisar numera betalande betaspelare som spelrelaterat nyckeltal, jämfört med tidigare då bolaget redovisade samtliga betaspelare.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 19 892 000 aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2010
* Lansering av Mortal Online inleddes den 1 februari 2010 med en "Free Open Beta", där spelare över hela världen bjöds in att prova Mortal Online utan extra kostnad.

* Utvecklingsteamet beslutade att uppgradera nätverkslösningen från partnern Epic Games. Detta var nödvändigt för att permanent lösa "de-sync" problemen som har varit ett bekymmer för de flesta av spelarna. Uppgraderingen möjliggjorde även en uppgradering av spelmotorn från Epic Games Inc., "Unreal Engine 3", vilket skapade ytterligare förbättringar i prestanda.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
* Vid årsstämma den 29 april 2010 utökades styrelsen genom nyval av Fredrik Nyström-Reimers och Claes Ramel. Styrelsen består därmed av fem ordinarie styrelseledamöter och en suppleant.

* Den 4 maj 2010 offentliggjorde bolaget att Mortal Online har migrerats med den uppdaterade nätverkslösningen. Star Vault är därmed mycket nära "Gold Status". När denna status uppnås kan Star Vault börja generera intäkter hänförliga till månadsavgifter. När "Gold Status" nås kommer "Free Open Beta" att avslutas.

Nulägesrapport
Ett händelserikt 2009 har följts upp med en lika händelserik inledning på 2010. Vi inledde lanseringen av Mortal Online den 1 februari 2010 med en "Free Open Beta". Vi har uppdaterat nätverkslösningen från Epic Games, vilket var nödvändigt för att permanent lösa "de-sync" problemen som har varit ett bekymmer för många av våra spelare. Uppgraderingen medförde dessutom ytterligare förbättringar i prestanda.

Vidare är det glädjande att vi har kunnat konstatera en stadig ökning såväl avseende antalet betaspelare som avseende antalet medlemmar i vårt forum. Jag vill passa på att tacka för många goda synpunkter i forumet och konstruktiv feedback från betaspelarna. Detta har varit värdefullt i utvecklingen av Mortal Online och i vårt högprioriterade arbete för att lansera ett kvalitativt och välfungerande spel.

Vi är nu väldigt nära att nå "Gold Status" och går nu en mycket spännande framtid tillmötes.

Henrik Nyström,
VD, Star Vault AB (publ)


Se hela delårsrapporten i Adobe Acrobat  Further information about Star Vault

Publicerat: 5/6/2010 8:36:50 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se