DEFLAMO: Kommuniké från årsstämma

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Sollentuna den 5 maj 2010

Vid årsstämman i DEFLAMO AB (publ), som hölls kl 16.00 den 5 maj 2010, beslutades följande:

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att vinstdisposition ska ske enligt fastställd balansräkning samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 40 000 kronor till externa ledamöter samt att arvode till bolagets revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordförande omvaldes Björn Lundman samt till ordinarie ledamöter omvaldes Lennarth Cronsell, Hans O. Pettersson, Fredrik Westin och Björn Rönnmark samt nyvaldes Sven Håkansson.

Stämman beslutade att bifalla det framlagda förslaget att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.


Leveranser och tillverkning
VD informerade under sin föredragning om att DEFLAMO under veckan har levererat 600 kg Apyrum för fullskaleprovning i Finland samt att ytterligare pilotkörningar planeras i Finland under maj med ett annat företag. Båda är verksamma inom pappersindustrin.

Vidare informerade VD om att tillverkningsorder är lagd på tre olika recepturer av Apyrum Powder. Tillverkningen sker under maj och omfattar en volym om 250 kg för vart och ett av recepturerna.


Om DEFLAMO
Bränder dödar tusentals människor. För att rädda liv och egendom används flamskyddsmedel i många material och produkter vi använder dagligen. Problemet är att de vanligaste flamskyddsmedlen är så giftiga att de också dödar, men på ett annat sätt. Bromerade kemikalier, som är grunden i de allra flesta av dagens flamskyddsmedel, är giftiga och svårnedbrytbara, vilket kommer att påverka liv och miljö negativt under lång tid.

DEFLAMO erbjuder ett säkert alternativ. Bolagets produkt Apyrum® är ett flamskyddsmedel med en unik miljöprofil som har potential att ersätta farliga flamskyddskemikalier världen över. Teknologin heter Apyrum® och Bolaget heter DEFLAMO.

För ytterligare information kontakta
Verkställande Direktör
Fredrik Westin
DEFLAMO AB (publ)
070-418 49 59
fredrik.westin@deflamo.se


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 5/6/2010 10:46:28 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se