SensoDetect: Kommuniké från årsstämma

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman i SensoDetect AB (publ) den 6 maj 2010.

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

- Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

- Stämman beslutade att inga styrelsearvoden skall utgå. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen suppleant. Stämman beslutade att utse Leif Smeby, Sören Nielzén, Olle Olsson, Per Sjöberg och Olof Stocksén till ordinarie styrelseledamöter.

- Stämman beslutade att utöver Christer Jonsson också välja Ola Bjärehäll från Öhrlings PriceWaterhouse Coopers till bolagets revisorer.

- Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Samtliga beslut fattades enhälligt.


VD Johan Källstrand gav en översikt av bolagets utveckling under 2009 och väsentliga händelser Q1 2010. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.


Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte den 6 maj 2010 valdes Leif Smeby till styrelseordförande.

Lund den 6 maj 2010
Styrelsen i SensoDetect (publ)


För ytterligare information kontakta:

Leif Smeby, Styrelseordförande


Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about SensoDetect

Publicerat: 5/7/2010 8:28:41 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se