Albin Metals: Kallelse till extra bolagsstämma i Albin Metals AB (publ)

Se hela kallelsen i Adobe Acrobat

Aktieägarna i Albin Metals AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag 3 juni kl 15.00 på Gnosjögruppen AB, Tråddragarleden 3, Anderstorp.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdag 27 maj 2010, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndag 31 maj 2010. Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 44, 730 50 Skultuna, eller via e-mail till info@albinmetals.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt hos VPC omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före 27 maj 2010 då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om försäljning av Gnosjö Casting AB till Albin Invest AB.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om försäljning av Gnosjö Casting AB till Albin Invest AB (punkt 6)
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om försäljning av Gnosjö Casting AB till det närstående bolaget Albin Invest AB. Albin Invest äger 43 % av Albin Metals och Albin Invests moderbolag Investment AB Klöverön äger 28 % av Albin Metals. Förslaget skall biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Skälet härtill är att överlåtelsen omfattas av reglerna i 16 kap ABL enär överlåtelsen sker till en juridisk person, Albin Invest AB, över vilken styrelseledamot har bestämmande inflytande.

Köpeskillingen skulle uppgå till 2,1 MSEK vilket är Albin Metals bokförda värde på aktierna i Gnosjö Casting. Albin Invest skulle också överta Albin Metals fordringar på Gnosjö Casting om SEK 533 000. Betalningen av totalt 2,63 MSEK skulle ske genom kvittning av del av Albin Metals skuld till Albin Invest som per maj 2010 uppgår till 6,2 MSEK.


Göteborg i maj 2010
Albin Metals AB (publ)
Styrelsen


Se hela kallelsen i Adobe Acrobat  Further information about Amnode

Publicerat: 5/19/2010 9:10:24 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se