ICT Fastigheter: Styrelsen rekommenderar aktieägarna att inte acceptera budet från Fundior

Se hela nyheten i Adobe AcrobatDocument dividerSe hela styrelsens uttalande i Adobe Acrobat

Styrelsen i ICT Norden Fastigheter AB har upprättat ett dokument med styrelsens uttalande om erbjudandet från Fundior att förvärva aktier i ICT Fastigheter mot betalning i Fundior-aktier. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande, och det kan också laddas ner från ICT Fastigheters hemsida.

Styrelsen rekommenderar aktieägarna i ICT Fastigheter att inte acceptera Fundiors erbjudande. I korthet är några av skälen följande:
Styrelsen anser att Fundior-aktien är kraftigt övervärderad. Den höga värderingen av Fundior-aktien är också något som styrelsen anser att Fundior nu försöker dra fördel av genom att förvärva aktier i ICT Fastigheter i utbyte mot egna aktier.

Utifrån de substansvärdesvärderingar styrelsen gjort och under förutsättning att Fundior genom erbjudandet når precis över 30 procent av aktierna i ICT Fastigheter, kommer aktieägarna i ICT Fastigheter som accepterar erbjudandet att överlåta hälften av sitt ägda substansvärde till de tidigare aktieägarna i Fundior.

Styrelsen hyser tvivel beträffande de synergieffekter som ett samgående kan ge. Om och när Fundior kan påvisa att man har en inlåningsverksamhet som fyller ICT Fastigheters behov - något som styrelsen känner osäkerhet för om Fundior kommer att kunna göra - skulle bolagen kunna ingå ett kommersiellt samarbete. För ett sådant samarbete behövs inget samgående, och några övriga beröringspunkter mellan bolagens respektive verksamheter kan styrelsen inte se.

Ovanstående skäl är som sagt bara några av skälen och redovisade i korthet. Styrelsen rekommenderar alla aktieägare i ICT Fastigheter att läsa styrelsens fullständiga uttalande.

Som tidigare nämnts har aktieägare som kontrollerar cirka 17 miljoner aktier, motsvarande omkring 39,5 procent av aktiekapitalet, i ICT Fastigheter meddelat styrelsen att de inte kommer att acceptera erbjudandet från Fundior.
2010-05-19
ICT Norden Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Göran Ofsén, styrelseordförande
Mobil: 07- 6348 6348
E-post: goran@axigom.se

Jan Wilhelmsson, verkställande direktör
Telefon: 0581 - 150 16
Mobil: 0707 - 470 642
E-post: janne@ictfastigheter.se

Hemsida: www.ictfastigheter.se


Kort om ICT Fastigheter:

ICT Fastigheter förvärvar och förvaltar fastigheter i mindre och medelstora svenska städer, där priserna är lägre än i storstäderna och där risken bedöms vara låg. ICT Fastigheter inriktar sig i huvudsak på bostadsfastigheter. Vid förvärv erlägger ICT Fastigheter i regel cirka 25 procent av köpeskillingen i form av egna aktier.


Se hela nyheten i Adobe AcrobatDocument dividerSe hela styrelsens uttalande i Adobe Acrobat

Publicerat: 5/19/2010 4:51:13 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se