EcoRub: Bokslutskommuniké 2010

Se hela kommunkén i Adobe Acrobat

* Nettoomsättning för perioden 5,2 Mkr (7,1)
* Resultat efter finansnetto -2,9 Mkr (+0,1)
* Resultat per aktie -0,65 kr (+0,55)
* Likvida medel vid periodens slut 0,4 Mkr (0,3Mkr)
* Investering i laboratorium är genomförd och laboratoriet är i bruk
* Positiv start för 2011 med 47 % högre orderingång än föregående år t o m vecka 8

VD-KOMMENTAR

Omsättningsminskningen och det försämrade resultatet för verksamhetsåret 2010 jämfört med föregående år är en följd dels av finanskrisen och lågkonjunkturen, dels av ökade kostnader för marknadsintroduktion av EcoRubs patenterade teknologi för återvinning av begagnade bilddäck.

Industrins investeringar i arbetsmiljö, som påverkar dotterbolaget Arbergo AB, har låtit vänta på sig trots en allmänt något ljusare konjunkturbild. Faktureringen i Arbergo var 38 % lägre 2010 jämfört med året innan och uppgick till 3,5 Mkr. Den minskning av arbetsstyrkan som genomförts har inte räckt till för att rädda resultatet.

Försäljningen av lantbruksprodukter och andra produkter av återvunnit gummi i dotterbolagen EcoElast AB och ProFarma AB ökade under året med 27 % jämfört med året innan till 1,0 Mkr .

I maj 2010 blev det klart med ett EU-bidrag med 677.145 Euro till ett projekt med syfte att föra ut EcoRubs teknologi på den europeiska marknaden. Bidraget ska täcka 50 % av projektkostnaderna. EcoRub är projektledare och i projektet finns tre partner i Tyskland, Slovenien respektive Grekland. EcoRubs andel av bidraget uppgår till 511 733 Euro. Projektarbetet påbörjades vid halvårsskiftet. EcoRub har under året intäktsfört 607 tkr av bidraget.

All verksamhet som riktar sig till lantbruk har från oktober 2010 förts över till ett särskilt dotterbolag. EcoRub har sedan länge arbetat med ett registrerat varumärke - ProFarma - och stärker nu detta genom att bilda ett bolag med samma namn.

Ovannämnda bolagsbildningen ingår i ett strategiskt beslut att låta moderbolaget enbart arbeta med material- och affärsutveckling och lägga tillverkning och försäljning i dotterbolag. Detta underlättar finansiering av utvecklingsarbete, men ger också en bättre kontroll av olika verksamheters resultat.

Under andra halvåret 2010 etablerades kontakter med två större företag som nu utvärderar EcoRubs teknologi. I det ena fallet kommer förhandlingar om ett omfattande samarbete att inledas den närmaste tiden.

År 2011 har börjat bra. Orderingången har ökat med 47 % jämfört med samma period föregående år.


Åke Paulsson, vd


Se hela kommunkén i Adobe Acrobat  Further information about EcoRub

Publicerat: 2/25/2011 4:22:06 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se