Systematisk Kapitalförvaltning: Stämmokommuniké - Systematisk Kapitalförvaltning AB

Se hela kommunikén i Adobe Acrobat

* Närstående - bl a VD och styrelsens ordförande - kvittar fordringar om 1.736.624 kr. mot 826.964 units, till kurs 2,10 kr.
* Svensk Investeringsrådgivning AB erbjuds teckna 500.000 units till kurs 2,10 kr.
* Styrelsens bemyndigas att fram till nästa stämma emittera aktier m m för högst 1 MSEK, bl a för förvärv.

Systematisk Kapitalförvaltning AB - noterat på Aktietorget - höll på tisdagen en extra stämma.

Stämman beslöt enhälligt att fem personer ur närståendekretsen får kvitta fordringar om sammanlagt 1.736.624 kr på Bolaget mot 826.964 units, till teckningskurs 2,10 kr per unit. Kvittningsbeloppen har ingått i teckningsåtagande i den pågående företrädesemissionen. VD och styrelsens ordförande kvittar fordringar på ca 700.000 kr.

Villkoren för varje unit är desamma som i företrädesemission. Dvs. varje unit består av 4 aktier och 3 teckningsoptioner. De sistnämnda ger rätt att i december i år teckna en ny aktie för 55 öre.

Stämman beslöt vidare att göra en riktad emission till Svensk Investeringsrådgivning AB om 500.000 units, till kurs 2,10 kr. per unit. Bakgrunden till beslutet var att Svensk Investeringsrådgivning ABs aktier ej hade hunnits registreras av Euroclear AB före avstämningsdag för företrädesemissionen.

Styrelsen bemyndigades att fram till årsstämman emittera aktier m m för högst 1 MSEK. Detta skedde på förslag från Aktiespararnas representant på stämman och innebar en justering av styrelsens förslag som hade önskat ett bemyndigande om 4 MSEK

***

Sista teckningsdag i den pågående emissionen är onsdagen den 9 mars. Handeln med uniträtter har avslutats. Den som önskar få tilldelning i emissionen kan ansöka om tilldelning utan företrädesrätt. Anmälningssedel för sådan tilldelning finns att hämta ned från bl. a. www.aktietorget.se, www.aqurat.se och www.systematiska.com.

För vidare information om stämman och emissionen var vänlig kontakta Systematisk Kapitalförvaltning ABs VD Arild Russ, arild.russ@systematiska.com, 0771-556 556.

Malmö den 8 mars 2011
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)
www.systematiska.comSe hela kommunikén i Adobe Acrobat

Publicerat: 3/8/2011 4:04:46 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se