Aros Quality Group: Inbjudan till årsstämma

Se hela inbjudan i Adobe Acrobat

Aktieägare i Aros Quality Group AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma den 20 april 2011 kl 18.00 på AQ Trafo AB, Ankargatan 4, (Öster Mälarstrand) Västerås.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

* Dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken 14 april 2011.

* Dels anmäla sitt deltagande senast den 14 april 2011 skriftligt till adressen: Aros Quality Group AB, Årsstämma, Regattagatan 16, 723 48 Västerås, via fax 021-804650 eller e-mail: aq.stamma@aqg.se.

* Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 14 april 2011.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och antal aktier. Deltagare som önskar rätt att ta med biträde eller sända ombud till årsstämman skall anmäla detta. För ombud gäller även skriftlig fullmakt.

Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen före årsstämman kan hämta den på bolagets kontor från den 14 april, se adress ovan, eller begära ett ex. via mail eller fax. Årsredovisningen finns även att hämta i PDF-format på www.aqg.se från den 6 april 2011.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
a. Om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
b. Om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelse, valberedning, revisorer och ledande befattningshavare
10. Val av styrelse, valberedning och revisorer
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap 35 § Aktiebolagslagen
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande


Beslutsförslag

VAL AV PRESIDIUM

Punkt 2.

Valberedningen föreslår Leif Andersson till stämmans ordförande samt Göran Eriksson till stämmans protokollförare.

FÖRSLAG TILL AKTIEUTDELNING

Punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2010 lämnas en utdelning på SEK 1,10 per aktie, totalt SEK 19.754.964. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen 27 april 2011. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelning utsändas av Euroclear Sweden AB den 2 maj 2011.

FÖRSLAG ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE

Punkt 9
Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 80 000 (80 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie externa ledamöter.
Förslag till ersättning för ledande befattningshavare finns intaget i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

Punkt 10
På årsstämman kommer förslag på styrelsens sammansättning enligt nedan att framläggas: P-O Andersson, Claes Mellgren, Hans Hansson, Ulf Gundemark och Leif Andersson.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Punkt 11
Styrelsens förslag innebär att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2011, vid ett eller flera tillfällen och med eller företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 2.000.000 st nya aktier genom apport.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att vid företagsförvärv kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (sk apportemission). Ett likartat bemyndigande lämnades av föregående årsstämma.


Se hela inbjudan i Adobe Acrobat

Publicerat: 3/14/2011 8:09:23 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se