Ironroad: Kallelse till extra bolagsstämma i Ironroad AB (publ)

Se hela kallelsen i Adobe Acrobat

Aktieägarna Ironroad AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 april 2011 kl. 17.30 på Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen 8 april 2011, dels anmäla sitt deltagande till Ironroad senast kl. 16.00 tisdagen 8 april 2011, per post på adress Ironroad AB, Karlavägen 65, 114 49 Stockholm, per e-post info@ironroad.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 8 april 2011.


Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om företrädesemission.
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:
Punkt 6. Styrelsen i Ironroad AB (publ) föreslår extrastämman att besluta om en kontantemission om maximalt 692 282 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid innehav av nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Villkorat bolagsstämmans beslut, genomförs emissionen till kursen 12,00 kr per aktie och tillför bolaget totalt 8,3 miljoner kronor vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden löper från den 29 april 2011 till och med den 13 maj 2011. Efter genomförandet av den nu beslutade nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till 6 922 824 vid full teckning. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna maximalt 10 procent av kapitalet och rösterna i Ironroad.

Tillhandahållna handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2011
Ironroad AB (publ)
Styrelsen

Om Ironroad
Ironroad är bolaget bakom VMS (Video Message Service) som lanserades fullt ut 2010. Vi är etablerade i tio länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Ironroad har cirka 75 anställda och kontor i Sverige (huvudkontor), Norge, Spanien, Indien, Indonesien och Filippinerna. Våra partners och kunder är flera globala mobiloperatörer och mediebolag, som Tele2, 3 Hutchinson, TeliaSonera, Indosat och Telkomsel. www.ironroad.comSe hela kallelsen i Adobe Acrobat

Publicerat: 3/31/2011 8:04:06 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se