Zinzino: Kallelse till årsstämma i Zinzino den 9 maj 2011

Se hela kallelsen i Adobe Acrobat

Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2011 kl. 15.30 i bolagets lokaler på Hulda Lindgrens Gata 8 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 15.00.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast 2011-05-03 kl 16.30 dels senast torsdagen den 5 maj 2011 kl 12.00 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste var genomförd senast 2011-05-03 kl 16.30 Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt.

SÅ ANMÄLER MAN SIG
Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
* per fax +46(0)31-45 50 34
* per post till Zinzino AB, Box 80, 401 21 Göteborg
* via e-post: application@zinzino.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge:
* namn
* person-/organisationsnummer
* adress och telefonnummer dagtid
" i förekommande fall namn på och antal (högst två) biträden som skall medfölja aktie-ägaren vid stämman.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget i god tid före bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.

Val av ordförande vid stämman
_
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
_
3. Val av en eller två justeringsmän
_
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
_
5. Godkännande av dagordning
_
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2010.

7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman.

10. Val av ny styrelse.
_
11. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.


12. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de
smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

13. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11 - Styrelsens förslag till ändring av Bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende kallelse till bolagsstämma med följande ordalydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett."ANMÄRKNINGAR

Styrelsen erinrar om att beslut enligt punkten 11 är giltig endast om det biträtts av aktieägare med nio tiondelars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
____________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med den 30 April 2011 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i mars 2011
Zinzino AB
Styrelsen


Se hela kallelsen i Adobe Acrobat

Publicerat: 4/7/2011 3:06:20 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se