Taurus Energy: Delårsrapport för perioden 1 september 2007 - 29 februari 2008

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Perioden i sammandrag
- Nettoomsättning - (-) KSEK
- Resultat efter skatt - 2 335 (-660) KSEK
- Resultat per aktie - 0,08 (-0,03) SEK per aktie

VDs kommentar
"Vi har under det senaste kvartalet återigen fått det stora intresset för etanolbranschen bekräftat. Inte minst är aktiviteten hög i USA. Under perioden har ett avtal med SEKAB och Lunds Universitet kommit närmare Avsikten är att få till stånd ett gemensamt projekt som ska påvisa att vår teknologi fungerar under industriella förhållanden. Målsättningen är att avtalet ska vara klart före sommaren."
Lars Welin, Verkställande direktör Taurus Energy

Den nuvarande koncernen bildades vid Taurus Energy´s förvärv av Scandinavian Technology Group AB den 1 februari 2007. Förvärvet redovisades som ett omvänt förvärv.

Om Taurus Energy
Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsföretag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder för en mer rationell produktionsprocess av etanol samt också en avancerad jäsningsteknologi av bland annat restprodukterna från skogs- och jordbruket. Kunderna är energiproducenter intresserade av en effektiv etanolproduktion och marknaden är global. Taurus har 14 världsledande patent inom dessa områden. Företaget är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Kommentar till det andra kvartalet

Viktig mässa i USA
Taurus Energy AB har under kvartalet arbetat vidare med att informera om vår teknologi och vårt företag. Nyligen deltog Taurus i en konferens i Orlando Florida anordnad av RFA (Renewable Fuel Associationen), en internationell organisation som uteslutande arbetar för etanolen som ett alternativ till den framtida energiförsörjningen. Temat för konferensen var etanol och dess utveckling ur ett amerikanskt perspektiv. 2 700 personer var närvarande, alla med någon anknytning till etanolbranschen. Under de två dagar konferensen varade behandlades ämnet etanol utifrån olika aspekter såsom forskning, utveckling, produktion, miljö, transporter, säkerhet och även dess betydelse för samhällsutvecklingen. Under och efter konferensen har ett flertal kontakter med intressanta företag knutits, varav ett flertal är producent- och utvecklingsbolag och potentiella kunder till Taurus Energy. Vi arbetar nu vidare med att informera och upplysa dessa kunder om vår teknologi.

Kontakterna med Indien
Under detta kvartal har våra kontakter och förhandlingar fortsatt med vår indiska kund. Företaget har stora planer och behöver vår teknologi för att bli framgångsrikt. Det indiska företaget avser att använda sig av en relativt stor mängd biomassa som ett resultat av att man skördar sweet sorghum (sockerdurra); en växt som har små frukter men en stor mängd biomassa. En stor del av innehållet i denna biomassa består av pentoser varför det är nödvändigt att framgångsrikt kunna jäsa denna substans. Genom att vår teknologi bygger på pentoser är den av största betydelse för det indiska företaget. I förhandlingarna med det indiska företaget måste vi ha tålamod då det är ett stort beslut att investera i vår teknologi med de följdinvesteringar som krävs.

Samarbetet med SEKAB och Lunds Universitet
Beträffande förhandlingarna med SEKAB och Luns Universitet så framskrider dessa enligt plan. Målet är att de ska vara avslutade före sommaren. Det är viktigt att vi kan starta vårt gemensamma projekt så snart som möjligt då det är av största betydelse för att påvisa att vår teknologi fungerar under industriella förhållanden. Genom att vi har tillgång till pilotanläggningen i Örnsköldsvik, som är en av få som är i drift i denna storleksordning i världen, så har vi fortfarande ett försprång till våra konkurrenter. Under konferensen i Orlando framkom dock att det är ett flertal företag som nu planerar att bygga pilotanläggningar av olika storleksordningar. Ett positivt resultat från testkörningarna i Örnsköldsvik öppnar möjligheterna till ett ökat intresse för vår teknologi och därmed ökade ersättningsnivåer.

Stor global potential för etanol
Marknaden för förnyelsebara bränslen, inte minst etanol, har stor potential. Det visar inte minst ny statistik från amerikanska Renewable Fuels Association (RFA). Den 19 december undertecknade den amerikanska presidenten en ny lag, the Energy Independence and Security Act (EISA). Målsättningen i USA är nu att produktionen av förnyelsebara bränslen ska uppgå till 36 miljarder gallons (mer än 136 miljarder liter) år 2022 av vilket den lignocellulosabaserade etanolproduktionen ska utgöra 16 miljarder gallon. Etanolproduktionen år 2007 var 7,5 miljarder gallon. Detta skapar ett oerhört stort behov av nya produktionsenheter i USA, samt nyinvesteringar i redan existerande, för att kunna möta efterfrågan.
Etanolen har dock fått en hel del kritik på sistone. Därför är det viktigt att återigen poängtera att Taurus Energys teknologi baseras på att använda restprodukter från skogs- och jordbruk. Därmed undviks de problem som förknippas exempelvis med traditionell majsbaserad etanolproduktion.

Resultat och omsättning
Koncernens nettoomsättning under första halvåret uppgår till - (-) KSEK. Administrationskostnader inkl avskrivningar, uppgår till- 2 554 (-672) KSEK och resultat efter skatt till - 2 335 (-660) KSEK. Resultat per aktie uppgår till - 0,08 (- 0,03) SEK/aktie.
Motsvarande siffror avseende andra kvartalet, dvs perioden 1 december 2007 till 29 februari 2008, uppgår till nettoomsättning - (-) KSEK, administrationskostnader, inkl avskrivningar - 939 (-672) KSEK och resultat efter skatt till - 819 (-660) KSEK. Resultat per aktie uppgår till -0,03 (-0,03) SEK/aktie.

Finansiell ställning
Finansnettot uppgår till 220 (12) KSEK under första halvåret respektive 120 (12) KSEK under andra kvartalet.

Per den 29 februari 2008 uppgick koncernens eget kapital till 28 537 KSEK (31 217 KSEK per 2007-08-31). Soliditeten är 96,4% (96,2% per 2007-08-31). Likvida medel per aktie uppgår till 0,49 SEK/aktie (0,56 SEK/aktie per 2007-08-31) och eget kapital per aktie till 0,94 SEK/aktie (1,03 SEK/aktie per 2007-08-31).

Förändringar i eget kapital
Förändringar i eget kapital framgår av specifikationen "Förändring av koncernens eget kapital".

Investeringar
Inga investeringar har skett under perioden.

Personal
Inga personalförändringar har skett under perioden.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för första halvåret uppgår till - (-) KSEK. Administrationskostnader inkl avskrivningar, uppgår till - 1 482 (-987) KSEK och och resultat efter skatt uppgår till - 1 534 (- 970) KSEK.
Motsvarande siffror avseende andra kvartalet, dvs för perioden 1 december 2007 till 29 februari 2008, uppgår till nettoomsättning - (-) KSEK. Administrationskostnader, inkl avskrivningar, uppgår till - 541 (-677) KSEK och resultat efter skatt till - 693 (-661) KSEK.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Bolagets redovisnings- och värderingsprinciper framgår av årsredovisningen 2006/2007 för Taurus Energy Aktiebolag (publ). Delårsrapporter upprättas enligt IAS 34.

Kommande informationstidpunkter
Kvartals- och delårsrapporter finns tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida, se www.taurusenergy.eu.

Delårsrapport kvartal 2 23 april 2008
Kvartalsrapport kvartal 3 26 juni 2008
Bokslutskommuniké 15 okt 2008
Bolagsstämma 26 nov 2008

Revisorns granskning
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Den nuvarande koncernen bildades vid Taurus Energy´s förvärv av Scandinavian Technology Group AB den 1 februari 2007.
Förvärvet redovisades som ett omvänt förvärv.

Lund den 23 april 2008

Lars Welin
Verkställande direktör

Besöksadress: Ole Römers väg 12, Lund Postadress: Ideon, 223 70 Lund
Telefon: +46-46-286 86 10 Telefax: +46-46-12 34 72
info@taurusenergy.eu
www.taurusenergy.eu

Se hela nyheten i Adobe Acrobat  Further information about Taurus Energy

Publicerat: 4/23/2008 10:24:08 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se