Zinzino: Kvartalsredogörelse Q1-2011

Se hela kvartalsredogörelsen i Adobe Acrobat

Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen och är representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt Estland och Litauen. Bolagets huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige.

Bolagets produktutbud marknadsförs under varumärket "Zinzino" och består av ett hemcafékoncept med espressomaskiner, kaffepods och tillbehör.

Väsentliga händelser under och efter första kvartalet 2011

* Omsättningsökningen under första kvartalet uppgår till 53% i jämförelse med föregående år.

* Försäljningens geografiska fördelning under Jan-Mars 2011: Norge 40%, Sverige 27%, Danmark 17%, Island 7%, Finland 3%, Litauen 4% samt Estland 1%.

* Tillväxt per land under Januari-Mars i jämförelse med motsvarande period föregående år: Norge 56%, Sverige 35%, Danmark 26%, Finland 120% och Island 233%.

* Dotterbolaget UAB Zinzino är bildat under mars för att effektivisera säljprocess i Litauen och för att möta den kraftiga tillväxten på marknaden i landet.

* Bolagsbildningsprocess pågår även på Island och i Estland av samma skäl som i Litauen.


Räkenskaper i sammandrag Januari-Mars 2011

* Omsättningen uppgick under kvartalet till 19,5 (12,7) mSEK vilket innebär en tillväxt på 53%.

* Rörelseresultatet uppgick till -266 tSEK ( - 922)

* Nettoresultatet uppgick till - 279 tSEK (-950)

* Vinst per aktie för kvartalet neg (neg)

* Likvida medel uppgår på rapportdagen till 7 264 tSEK (1 743)Styrelsens kommentarer
Under första kvartalet 2011 har Zinzinos försäljning utvecklats mycket positivt. Särskilt glädjande är att våra nystartade länder, Litauen och Estland, fått en väldigt bra start och redan tillsammans utgör 5% av försäljningen. Detta bevisar också expansionspotentialen i Zinzino eftersom många stora närliggande marknader fortfarande är oexploaterade. För närvarande studeras möjlighet att öppna upp nya länder under senare delen av 2011 alternativt 2012.

Marginalerna har försämrats något pga. prisökningar på råvaror (kaffe) samt valutaförändringar. Icke desto mindre är både försäljning och resultatet väl i linje med budget för den del av året som säsongsmässigt brukar vara sämre. Detta gör att vi har goda förutsättningar att under 2011 fortsätta utvecklas väl både försäljnings- och resultatmässigt.

Såväl likviditet som soliditet är på betryggande nivåer.

Antalet utestående aktier
Aktiekapitalet är fördelat på 27 082 770 aktier, varav 6 113 392 är A-aktier (1 röst) och 20 969 378 B-aktier (0,1 röst). Aktiens kvotvärde är 0,10 kr. Bolagets B-aktie handlas på Aktietorget.


Revisorsgranskning
Kvartalsredogörelsen har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer.


Nästa rapporttillfälle
Kommande rapport är halvårsrapport den 31:e augusti 2011.
2011-05-09

Zinzino AB (publ.)
Styrelsen


Se hela kvartalsredogörelsen i Adobe Acrobat

Publicerat: 5/12/2011 2:46:57 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se