Wiking Mineral: Delårsrapport januari-mars 2011

Se hela rapporten i Adobe Acrobat

Nyckeltal

* Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-2,2)
* Resultat per aktie: SEK -0,03 (-0,03)
* Aktiverade prospekteringskostnader: MSEK 5,6 (0,9)
* Likvida medel: MSEK 34,4 (15,4)

Väsentliga händelser under kvartalet

* Efter nya tolkningar av geologin vid de två närbelägna zinkfyndigheterna Vindfall och Sörtärnan bedömer bolaget möjligheten som god att kunna verifiera en brytbar mineraltillgång i området.
* Ansökan om bearbetningskoncession för guldfyndigheten i Gladhammar är under färdigställande och lämnas in till Bergsstaten i juni 2011.
* Ett djuphål om 1420 m har slutförts i den östra delen av Långträsk. Ingen signifikant mineralisering påträffad.
* Kärnborrning med två maskiner har påbörjats i Gladhammar i februari 2011.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Betydande halter med zink, bly, koppar, guld och silver och har påträffats vid borrningar i
Gruvbergsfältets norra del.
* Borrprogram avslutat i Bastutjärnen. Resultatet kommer att avrapporteras under juni 2011.
* Borrningar påbörjade i Vindfall i maj 2011.
* Inför ansökan om bearbetningskoncession i Gladhammar har bolaget utfört en uppdaterad bedömning av mineralresursen. Den indikerade mineraltillgången uppgår till 156.000 ton med 5,5 g/t Au.
* Ett nytt djupborrhål har inletts vid Långträsk i maj 2011 i syfte att undersöka mineraliseringens utbredning mot söder.
* Styrelsen har vid årsstämman den 17 maj 2011 förstärkts med bergsingenjör Stefan Månsson.
* Fusion verkställdes i april 2011 mellan dotterbolaget Nordic Resources AB och Wiking Mineral AB.

Framtidsutsikter

Wiking Mineral bedriver omfattande prospektering inom flera projekt parallellt i syfte att påvisa ekonomiskt utvinningsbara ädel- och basmetallfyndigheter. Målsättningen är att successivt öka fokus och investeringar i de projekt som ser allt mer intressanta ut. För närvarande arbetar bolaget med sju prioriterade projekt.

I Bergslagen har bolaget byggt upp en stark position med flera lovande basmetallprojekt. I Bolidenområdet i Västerbotten pågår djupprospekteringen enligt plan liksom utvecklingen av guldprojektet Bastutjärnen.

Under juni planerar bolaget att till Bergsstaten lämna in en ansökan om bearbetningskoncession för guldfyndigheten i Gladhammar utanför Västervik. Ansökan om bearbetningskoncession är ett viktigt led i att tydliggöra och säkerställa bolagets upparbetade tillgångar. En beviljad bearbetningskoncession innebär att bolaget får ensamrätt till fyndigheten under 25 år. Samtidigt har markens lämplighet för gruvverksamhet prövats. Parallellt med ansökningsarbetet pågår borrningar med två maskiner i Gladhammar i syfte att hitta ytterligare höghaltig guld- och kopparmineralisering. Borrprogrammet kommer att avslutas i maj och resultatet kan väntas tidigast under slutet av juni.

Bolagets finansiella ställning är fortsatt god. Med en kassa om 34 MSEK har bolaget goda förutsättningar att med befintlig investeringstakt utföra planerade undersökningar under kommande två år. Bolaget följer sin handlingsplan för 2010-2012.

Se hela rapporten i Adobe Acrobat

Publicerat: 5/18/2011 8:30:01 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se