Sportjohan: Kommuniké från årsstämma

Se kommunikén i Adobe Acrobat

Idag, den 16 juni 2011, hölls årsstämma i Sportjohan AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition samt fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010. Stämman beslutade även att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Arvoden, val av styrelse samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 30 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 20 000 kronor till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter. Stefan Bernenfelt, Egon Linderoth, Andreas Nilsson och Hans-Lennart Raask omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Egon Linderoth till styrelseordförande. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om att ändra bolagsordningens § 8 genom tillägg av följande text: "Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs". Vidare beslutades att ändra bolagsordningens § 9 varigenom bestämmelserna om kallelse ersätts med följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri". Härutöver beslutades om ändring av bolagsordningens § 10 varigenom bestämmelserna om anmälan till stämma ersätts med följande lydelse: "Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman".

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade - i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget - att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 4 MSEK, (total emissionslikvid inklusive överkurs), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För mer information kontakta:
Stefan Bernenfelt
VD, Sportjohan AB (publ)
Telefon: 036-34 28 00
E-post: info@sportjohan.comSportjohan - officiell sportutrustningsleverantör sedan 1963!
Sportjohan är ett av Sveriges mest kända sportvarumärken med historik ända sedan 1963. Sportjohan erbjuder idag cirka 7 500 sport- och fritidsartiklar via webbshop, postorder och butik.


Se kommunikén i Adobe Acrobat

Publicerat: 6/16/2011 3:19:52 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se