Cellpoint Connect: Kommunike från Årsstämma 2011

Se hela kommunikén i Adobe Acrobat

Vid Årsstämma 2011 som hölls fredagen den 17 juni 2011 i bolagets lokaler, Kornhamnstorg 6, beslutades följande:

Fastställande, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Beslutades att årets förlust skulle balansera i ny räkning. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Beslutades även om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och arvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter.

Anthony Norman och Ozan Ozerk omvaldes som ordinarie styrelseledamöter.
Nyvaldes Stefan Holmgren, Michael Zajicek och Bengt Holmqvist som ordinarie styrelseledamöter samt Michael Zajicek till styrelsens ordförande.

Vid konstituerande styrelsemöte som hölls omedelbart efter stämmans avslutande utsågs Mikael Gylemo till verkställande direktör. Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode ej skall utgå för 2011 och att arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning. Noterades att Johan Adolfsson valdes till revisor för tiden till årsstämman 2012.

Ändring av bolagsordning
Beslutades om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Beslutades att öka kapitalgränserna till ett aktiekapital om lägst 16 250 000 kronor och högst 65 000 000 kronor samt lägst 65 000 000 aktier och högst 260 000 000 aktier.
Beslutades även om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag avseende förenklade kallelseregler.

Beslut om nyemission genom kvittning eller apport
Beslutades enligt styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier genom kvittning eller apport med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet kan öka med högst 16 056 486 kronor och aktieantalet med högst 64 225 944 aktier.
Aktiekapitalet, nu uppgående till 17 447 697 kronor, kan ökas med högst 16 056 486 kronor. Antalet aktier nu uppgående till 69 790 788, kan ökas med högst 64 225 944 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma personer/bolag som avtalat om kvittning av fordran mot aktier eller ersättning för verksamhet med betalning genom apport. Kvittning av fordran mot aktier avser högst 47 875 944 nya aktier till en kurs mellan 0,50 - 2,00 kronor motsvarande totalt ca 36 000 000 kronor.
Ersättning med betalning genom apport avser förvärv av verksamheter motsvarande 8 175 000 kronor och 16 350 000 nya aktier enligt föjande: HR Vision AB 4 000 000 kronor och 8 000 000 aktier; Blankettbasen.se 4 175 000 och 8 350 000 aktier.
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att föreslagen nyemission av aktier med betalning genom kvittning eller apport är avgörande för rekonstruktionen av bolagets balansräkning och förstärkning av bolagets finansiella ställning samt är till stort värde för bolagets utveckling av verksamhet och kassaflöden.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mm
Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst 18 750 000 kronor, motsvarande högst 75 000 000 aktier i bolaget, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa.

För ytterligare information kontakta:

Michael Zajicek
Ordförande
michael.zajicek@cellpoint.com

Mikael Gylemo
Verkställande Direktör
mikael.gylemo@cellpoint.com

CellPoint Connect är ett teknikorienterat bolag med vidareutvecklad verksamhet inom, dels tillverkning och licensiering av headsets baserade på bolagets patenterade teknologi EarClick™, dels systemutveckling, försäljning och drift av internetbaserad media samt systemlösningar för bioenergiteknik. CellPoint är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på: www.cellpoint.comSe hela kommunikén i Adobe Acrobat

Publicerat: 6/20/2011 8:52:33 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se