Hartelex: Kommuniké från Årsstämman 2011-06-17

Se hela kommunikén i Adobe Acrobat

Den 17 juni 2011, hölls årsstämma i Hartelex AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av årsstämman och de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

- Lars Stensman valdes till ordförande att leda årsstämman.

- Vid stämman var 5 006 380 av (83,2%) av totalt 6 014 100 aktier representerade.

- Stämman beslutade disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag samt fastställa resultat- och balansräkning.

- Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

- VD Per Olof Hartelius informerade stämman om händelseutvecklingen det senaste året samt att ett kontrakt på tio bussar förväntas skrivas under i
Moskva under vecka 26.

- Styrelsearvodet fastställdes till ett prisbasbelopp per ledamot. Revisorarvode utgår enligt godkänd räkning.

- Lars Stensman lämnar styrelsen och stämman beslöt att styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Till styrelseledamöter valdes Anders Ryding, ordförande,
Nicklas Falk, Per Olof Hartelius, samtliga omval. Till bolagets revisor valdes Mats Scott, A2 Revision AB.

- Stämman beslöt att ändra bolagsordningen om bestämmelse för kallelse till årsstämma i enlighet med styrelsens förslag.

För yttereligare information kontakta

Per Olof Hartelius, VD
Telefon: 031-939540
E-post: info@hartelex.se

Se hela kommunikén i Adobe Acrobat

Publicerat: 6/20/2011 2:08:10 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se