Cellpoint Connect: Cellpoint Connect AB (publ) förlänger teckningstiden i pågående kvittningsemission till 29 juli 2011

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Cellpoint Connect har i pressmeddelanden under perioden februari - juni informerat om att en förenklad rekonstruktion överenskommits och är under genomförande med flertalet av bolagets fordringsägare. Rekonstruktionen avser skulder och åtaganden om närmare 40 MSEK varav större delen uppstod under den tidigare företagsledningen 2007 - 2009. Rekonstruktionen har avgörande betydelse för bolagets redovisning av verksamheten och den finansiella ställningen. Detta har varit föremål för samordnad redovisning i såväl Årsredovisning 2010 som Delårsrapport januari-mars 2011.

Årsstämman beslutade den 17 juni 2011 enligt styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier genom kvittning eller apport med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet, nu uppgående till 17 447 697 kronor, kan ökas med högst 16 056 486 kronor. Antalet aktier nu uppgående till 69 790 788, kan ökas med högst 64 225 944 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma personer/bolag som avtalat om kvittning av fordran mot aktier eller ersättning för verksamhet med betalning genom apport. Kvittning av fordran mot aktier avser högst 47 875 944 nya aktier motsvarande totalt ca 36 000 000 kronor. Ersättning med betalning genom apport avser förvärv av verksamheter motsvarande 8 175 000 kronor och 16 350 000 nya aktier.

Apportemissionen avseende HR Vision AB 4 000 000 kronor och 8 000 000 aktier samt Blankettbasen.se 4 175 000 kronor och 8 350 000 aktier är tecknade och anmäls för registrering hos Bolagsverket.

Eftersom alla fordringsägare under pågående semestertider ännu inte kunnat lämna in undertecknade teckningslistor avseende kvittningsemissionen har styrelsen beslutat att utnyttjat rätten att förlänga teckningstiden från 15 juli till 29 juli 2011.


För ytterligare information kontakta:
Michael Zajicek
Ordförande
michael.zajicek@cellpoint.com

Mikael Gylemo
Verkställande Direktör
mikael.gylemo@cellpoint.com

CellPoint Connect är ett teknikorienterat bolag med vidareutvecklad verksamhet inom, dels tillverkning och licensiering av headsets baserade på bolagets patenterade teknologi EarClick™, dels systemutveckling, försäljning och drift av internetbaserad media samt systemlösningar för bioenergiteknik. CellPoint är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på: www.cellpoint.com


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 7/18/2011 11:53:13 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se