Cellpoint Connect: Cellpoint Connect AB (publ) fortsätter det stegvisa genomförandet av den förenklade rekonstruktionen och omstrukturering av verksamheten

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Förenklad rekonstruktion av balansräkningen
Cellpoint Connect har i pressmeddelanden under perioden februari - juli informerat om att en förenklad rekonstruktion överenskommits och är under genomförande med flertalet av bolagets fordringsägare. Rekonstruktionen avser skulder och åtaganden om närmare 40 MSEK varav större delen uppstod under den tidigare företagsledningen 2007 - 2009. Rekonstruktionen har avgörande betydelse för bolagets redovisning av verksamheten och den finansiella ställningen. Detta har varit föremål för samordnad redovisning i såväl Årsredovisning 2010 som Delårsrapport januari-mars 2011.

Årsstämman beslutade den 17 juni 2011 enligt styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier genom kvittning eller apport med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet, då uppgående till 17 447 697 kronor, kan ökas med högst 16 056 486 kronor. Antalet aktier då uppgående till 69 790 788, kan ökas med högst 64 225 944 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma personer/bolag som avtalat om kvittning av fordran mot aktier eller ersättning för verksamhet med betalning genom apport. Kvittning av fordran mot aktier avser högst 47 875 944 nya aktier motsvarande totalt ca 36 000 000 kronor. Ersättning med betalning genom apport avser förvärv av verksamheter motsvarande 8 175 000 kronor och 16 350 000 nya aktier.

Apportemissionen avseende HR Vision AB 4 000 000 kronor och 8 000 000 aktier samt Blankettbasen.se 4 175 000 kronor och 8 350 000 aktier är tecknade och registrerade hos Bolagsverket. Det nya antalet registrerade aktier är därmed 86 140 788 och det nya registrerade aktiekapitalet är 21 535 197,22 kronor. Nya registrerade gränser för aktiekapital och antal aktier är nu lägst 16 250 000 kronor och 65 000 000 aktier samt högst 65 000 000 kronor och 260 000 000 aktier.

Kvittningsemissionen är nu tecknad avseende 14 fordringsägare motsvarande ett kvittningsgillt fordringsbelopp om 30 739 766 kronor och 43 013 152 aktier vilket motsvarar en genomsnittlig teckningskurs om 0,71 kronor (Teckningskurser: lägsta 0,50 kronor, högsta 2,00 kronor). En fordringsägare motsvarande ett kvittningsgillt fordringsbelopp om 4 862 792 kronor och 4 862 792 aktier har ännu inte inlämnat undertecknad teckningslista. Avsikten är att förskjuta detta till kommande utnyttjande av vid årsstämman beslutat bemyndigande, tillsammans med ytterligare kvittningar av fordringar mot aktier enligt den förenklade rekonstruktionen.

Omstrukturering utan fullföljt förvärv av Bioswede
Den vid årsstämman nyvalda styrelsen har omfattande erfarenhet av bl a krisbolagshantering och omstrukturering av olika verksamheter. En översyn av bolagets strategiska affärsinriktning har påbörjats med sikte att uppnå såväl förstärkta kortsiktiga kassaflöden som en mer långsiktig förstärkning av balansräkningen med fokus på en stabil operativ verksamhet med synergier mellan dotterbolagen. Inriktning sker också mot verksamheter som skapar intäkter och kassaflöden utan något större kapitalbehov, alltså främst konsultföretag och internetbaserade affärsverksamheter.

Det första steget i denna utveckling genomförs i anslutning till fullföljandet av den sedan april pågående företagsutvärderingen av Bioswede AB. Förvärvet av Bioswede var villkorat av att en inom tre månader slutlig utvärdering bekräftar de operativa, ekonomiska och juridiska förutsättningar som affären ursprungligen bygger på. Företagsutvärderingen av Bioswede kopplad till ny fokus i omstruktureringen av Cellpoint visar att varken de strukturella eller finansiella förutsättningarna är tillräckligt starka för en sammanslagen organiserad verksamhet kring biobränsle, utsläppsrätter eller liknande. Cellpoint har därför beslutat att inte fullfölja förvärvet av Bioswede. Någon ersättning har inte utgått till Bioswede och enligt avtal äger ingen part rätt till skadestånd eller annan ersättning om förvärvet inte fullföljs.

För ytterligare information kontakta:
Michael Zajicek
Ordförande
michael.zajicek@cellpoint.com

Mikael Gylemo
Verkställande Direktör
mikael.gylemo@cellpoint.com

Cellpoint Connect bedriver teknikorienterad verksamhet inom systemutveckling, försäljning och drift av mobila och internetbaserade innehållstjänster. Teknikverksamheten samverkar med bolagets egna säljbolag för internetmedia, Q-Sales. Dessutom erbjuder bolaget licensiering av dess egenägda musik- och filmkataloger till industriella aktörer. Cellpoint är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på: www.cellpoint.com


Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 8/5/2011 9:43:41 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se