Cellpoint Connect: Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2011

Se hela rapporten i Adobe Acrobat

Koncernens finansiella utveckling och väsentliga händelser i sammandrag

Finansiell utveckling under perioden

o Nettoomsättningen uppgick till 5 715 (4 927*) tkr
o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 972 (36 451) tkr
o Resultatet per aktie uppgick till - 0,37 (0,80) kr
o Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 19 010 (64 618) tkr

*Justering för felaktig redovisning i Delårsrapport januari - Juni 2010

Väsentliga händelser under perioden

* Överenskommelser om en förenklad rekonstruktion har träffats med moderbolagets större fordringsägare bestående med fordringar om ca: 38 MSEK. Överenskommelserna innebär kassaflödesanpassade betalplaner om 0-25 procent av fordringarna. Resterande del av fordringarna konverteras till aktier i CellPoint.

* Dotterföretaget HR Vision har träffat avtal och påbörjat leverans inom ett affärsutvecklingprojekt och ett onlinebaserat mediaprojekt.

* Moderbolaget har avtalat om samarbete med Freebit AS kring bolagets patenterade hörlursteknologi Earclick.

* Moderbolagets reversfordran om 45 MSEK mot Show Verde Lda. som förföll till betalning den 31 mars 2011 har inte infriats. Bolaget har återtagit ägandet i Kincaid Sp.zoo och värdet på dess tillgångar har därefter skrivits ned med 20 MSEK i koncernbalansräkningen jämfört med det tidigare redovisade värdet på reversfordran.

* Moderbolaget ingick avtal om förvärv av BioSwede Nordic AB. Överenskommen köpeskilling var 30 000 000 aktier i Cellpoint Connect till kursen 0.50 kronor och 2,5 MSEK att betala kontant enligt överenskommen plan. Affären var villkorad av beslut vid bolagsstämma, fullföljandet av den förenklade rekonstruktionen samt en slutlig företagsvärdering inför tillträdet.

* Moderbolaget har ingått avtal om förvärv av Blankettbasen.se, Travexperten.se och Marknadsindex.se. Affärerna är villkorade av beslut vid bolagsstämma och fullföljandet av den förenklade rekonstruktionen.

* Moderbolaget har slutfört förvärvet av Qualified Sales Sweden AB.

* Värdet på de immateriella anläggningstillgångarna relaterade till dotterföretagen Qualified Sales Sweden AB och HR Vision AB har i koncernbalansräkningen skrivits upp med 10,2 resp 4,5 MSEK.

* Vid årstämman 2011-06-17 valdes ny styrelse och vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs även ny VD i moderbolaget.


Väsentliga händelser efter periodens utgång och framtidsperspektiv

* Ett bud har erhållits om förvärv av dotterföretaget Kincaids option på fibernät i Kina. Det inkomna budet ligger i paritet med totalt redovisat nettovärde på Kincaids tillgångar i koncernbalansräkningen. Förhandling och utvärdering pågår.

* Moderbolagets styrelse har beslutat att inte fullfölja köpet av BioSwede Nordic AB. Den slutligaföretagsutvärderingen, kopplad till nytt fokus i omstruktureringen av Cellpoint, visar att varken de strukturella eller finansiella förutsättningarna är tillräckligt starka för en sammanslagen organiserad verksamhet kring biobränsle, utsläppsrätter och liknande.

* Större delen, motsvarande ca: 30MSEK av moderbolagets kvittningsemission som beslutades vid årsstämman 2011-06-17 har tecknats och är under registrering hos bolagsverket.

* Apportemissioner avseende förvärv av Blankettbasen.se, Travexperten.se, Marknadsindex.se och HR Vision AB har slutförts och är registrerade hos bolagsverket.

Rekonstruktion av moderbolagets finansiella status och balansräkning

Cellpoint har i årsredovisningen för 2010 samt i pressmeddelanden under 2011 informerat om att en förenklad rekonstruktion överenskommits och är under genomförande med bolagets större fordringsägare. Rekonstruktionen avser skulder och åtaganden om mer än 40 MSEK som huvudsakligen uppstod under den tidigare företagsledningen 2007 - 2009 och som varit förfallna till betalning.

Större delen av dessa skulder, ca 28 MSEK, grundas på låneavtal från 2007 och 2008 års verksamhet samt ett garantiåtagande som härstammar från bolagets verksamhet i Kanada under samma tid. Resterande ca 12 MSEK utgörs i huvudsak av leverantörsskulder, som även dessa uppstod under tidigare företagsledning.

Aktiekonverteringen sker till kurser mellan 0,50 och 2,00 SEK.

Därutöver har överenskommelse om full konvertering utan kontantersättning träffats med andra fordringsägare motsvarande cirka 19 MSEK Avtal om konvertering av skulder och/eller betalning via betalningsplan är således tecknade med fordringsägare motsvarande totalt cirka 33 MSEK.Alla avtal om ny eller utvecklad verksamhet som har tillkommit under 2010 - 2011 har villkorats av att rekonstruktionen av bolagets balansräkning avslutas framgångsrikt. När detta är helt klart kan bolagets inriktning och resurser fokuseras fullt ut mot de operativa och kassaflödesorienterade verksamheterna.

Den nya styrelsen och företagsledningen har nu fokus på att slutföra den förenklade rekonstruktionen samt att löpande säkerställa eget kapital och kassaflöden. Den vid årsstämman beslutade och under juli tecknade kvittningsemissionen är under registrering hos bolagsverket. Efter konvertering av skulder till aktier förändras koncernens balansräkning till följande (se hela rapporten för diagram).

VD har ordet
Positionering för positiva kassaflöden och förstärkning av balansräkningen

Cellpoint har som tidigare presenterats gjort ett antal förvärv som vart och ett har syftat till att på kort tid skapa starkare kassaflöden och ett positivt resultat.

Den nyvalda styrelsen och ledningen har omfattande erfarenhet av bland annat krisbolagshantering och omstrukturering av verksamheter. Vi har därför påbörjat en total översyn av bolagets strategiska affärsinriktning med sikte på att uppnå såväl förstärkta kortsiktiga kassaflöden som en mer långsiktig förstärkning av balansräkningen.

Resultatet av översynen kommer att presenteras längre fram. Jag kan redan nu säga att Cellpoint kommer att inriktas mot verksamheter med fokus på intäkter och kassaflöden utan något större kapitalbehov, alltså främst affärskonsulter och internetbaserade affärsverksamheter. Vi behöver en stabilare operativ verksamhet och strävar dessutom efter att hitta starka synergier mellan dotterföretagen.

Vi har fortfarande kvar att fullfölja och avsluta den förenklade rekonstruktionen. När detta är klart kan man med fog säga att ett nytt, spännande Cellpoint är skapat.

Stockholm i augusti 2011
Mikael Gylemo, VD


För ytterligare information kontakta:

Michael Zajicek
Ordförande
michael.zajicek@cellpoint.com

Mikael Gylemo
Verkställande Direktör
mikael.gylemo@cellpoint.com


Cellpoint Connect AB bedriver IT och internetbaserad verksamhet inom affärsområdena Media och Innehåll, Online och Försäljning av media. Cellpoints produkt- och tjänsteportfölj erbjuder stöd för utveckling av affärsverksamhet och varumärke.
CellPoint Connect är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på: www.cellpoint.comSe hela rapporten i Adobe Acrobat

Publicerat: 8/17/2011 5:54:17 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se