Railcare: Kallelse till extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ)

Se hela kallelsen i Adobe Acrobat

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 september 2011 kl. 09.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 24 september 2011 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 23 september 2011), dels senast klockan 16.00 den 26 september 2011 anmäla sig skriftligen till Railcare Group AB, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, eller per telefon 0910-43 88 03, eller per fax 0910-333 75 eller per e-post sanna.lundgren@railcare.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 23 september 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om riktad nyemission.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om riktad nyemission (punkt 6)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 400 000 aktier envar med ett kvotvärde om cirka 2 kronor till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Fulltecknad nyemission ger en ökning av aktiekapitalet med 800 000,046227 kronor.

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är att styrelsen bedömer att bolaget behöver tillföras rörelsekapital för driften av bolaget samt dels för genomförande av planerat investeringsprogram.

Grunden för emissionskursen har fastställts med hänsyn till bedömt marknadsvärde med viss procentuell rabatt.

Aktierna skall tecknas från och med den 3 oktober 2011 till och med den 10 oktober 2011. De nya aktierna skall betalas kontant senast den 17 oktober 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Norra Västerbotten Fastighets AB, Fuerson Management Limited, Frejville Management Limited, AB Säterberget Invest, Lars Filipsson Invest AB, Ulf Marklund, Leif Dahlqvist, Håkan Pettersson, Lars Filipsson, Tomas Säterberg, Håkan Johansson, Hans Flodmark, Jonny Granlund, Daniel Öholm, Uffe Mörch-Pedersen, Roland Lindberg, JLO Invest AB och Lennart Olofsson. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande princip ska gälla: Aktietecknare ska enligt styrelsens bestämmande tilldelas aktier i förhållande till totalt antal tecknade aktier. Överskjutande aktier fördelas genom lottning.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Skelleftehamn i september 2011
Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN


Se hela kallelsen i Adobe Acrobat  Further information about Railcare

Publicerat: 9/15/2011 10:30:59 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se