Beowulf: Verksamhetsuppdatering oktober 2011

Se nyheten från Beowulf

Maiden JORC resurs uppskattning för Kallak väntas i slutet av oktober och ytterligare två borrprogram planeras.
En ytterligare prospekteringslicens har beviljats avseende 2.219 hektar som gränsar till Kallak-fyndigheten.
Ett letter of intent tecknats för ett planerat borrprogram om 3.000 meter vid Ballek under 2012.

Highlights
* Maiden JORC resurs uppskattning för Kallak förväntas erhållas vid slutet av oktober 2011.
* Ytterligare två borrprogram planeras för Kallak: Fas ett som omfattar cirka 7.000 meter beräknas kunna inledas i slutet av 2011, och fas två omfattande ca 50.000 meter avses påbörjas under Q2 2012, som tillsammans representerar ett borrprogram på upp till ca 57.000 meter.
* Per-Ola Larsson utses till operativ chef för bolagets svenska dotterbolag, Beowulf Mining AB, och kommer att övervaka alla koncernens framtida borrprogram.
* En ytterligare prospekteringslicens har beviljats avseende 2.219 hektar som gränsar till den nuvarande Kallak fyndigheten.
* Ett letter of intent har tecknats med Dala Prospektering AB om att genomföra en borrning omfattande cirka 3.000 meter vid bolagets joint venture Ballek koppar-guld-fyndighet, vilket preliminärt planeras till slutet av 2012.

Clive Sinclair-Poulton, styrelseordförande i Beowulf kommenterade: "Jag är glad att kunna meddela att, under förutsättning att vi kan säkra den nödvändiga finansieringen, vi för närvarande planerar att inleda ett omfattande borrprogram vid vår Kallak fyndighet. Vi är fortsatt övertygade om att Kallak North och Kallak South är en stor malmkropp och ser fram emot att bekräfta detta genom våra borrprogram.

Det är vår avsikt att ytterligare definiera järnmalmsprojektet i Kallak så snabbt och effektivt som möjligt och därför planerar vi att genomföra borrprogrammet i två etapper. Utnämningen av Per-Ola till Driftchef kommer att hjälpa oss att nå vårt mål. Med de ytterligare borrningar som planeras vid våra mest lovande licensområden och en expansion av våra områden, fortsätter värdet på vår tillgångsmassa att öka. "

Styrelsen för Beowulf Mining (AIM: BEM; Aktietorget: BEO), det på AIM och Aktietorget handlade mineralprospekteringsbolaget, meddelar att tillkännage en uppdatering avseende dess helägda järnmalmsprojektet Kallak och dess joint venture Ballek koppar-guld projekt.

Kallak
Beowulf Mining har nöjet att meddela att den Maiden oberoende JORC resurs uppskattningen avseende bolagets järnmalmsfyndighet är nära att slutföras och beräknas vara färdigställd i slutet av oktober.

För att ytterligare definiera storleken på Kallak-fyndigheten, har Beowulf Mining nyligen undertecknat en avsiktsförklaring med Ludvika BorrTeknik AB, ett svenskt borrföretag, avseende slutförandet av nästa steg i dess borrprogram i Kallak.

Ludvika BorrTeknik AB har varit direkt involverad i alla tidigare borrningen av Beowulf Mining fyndigheter och är tekniskt välutrustade och erfarna för att slutföra de kommande faserna av borrningen till en konkurrenskraftig kostnad. Den första fasen ("fas ett") kommer att bestå av cirka 7.000 meter borrning för att definiera gränserna för den norra förlängningen av Kallak-fyndigheten och den eventuell anslutningen av den norra zonen med den södra zonen, både i bredd och djup.

Under förutsättning att tillräcklig finansiering kan säkras beräknas borrprogrammets första fas att påbörjas i slutet av 2011. Den andra delen av borrprogrammet kommer att bestå av ett betydligt större antal borrningar där det kommer att förekomma tätare avstånd mellan de enskilda borravsnitten och borrhålen. Den andra delen av borrprogrammet som kommer att omfatta cirka 50.000 meter har till avsikt att täcka hela Kallak-fyndigheten.

Resultaten av fas ett och fas två i detta borrprogram kommer sedan att användas för att erhålla antagen status av fyndigheten enligt JORC. Den andra delen av borrprogrammet beräknas påbörjas under det andra kvartalet 2012.

Utöver de ovan nämnda planerade borrprogrammet har bolaget tecknat en avsiktsförklaring med det kemiska laboratoriet, ALS Scandinavia AB, att slutföra all provberedning och analys som krävs. ALS Scandinavia AB har deltagit i alla de provberedningar och analyser av Beowulf Minings tidigare avslutat borrprogram vid denna fyndighet under 2010 och 2011.

Fältarbete i samband med miljökonsekvensbeskrivningen ("MKB") för Kallak projektet har nu slutförts, inklusive miljöstudier och driftsättning av en arkeologisk översyn. Resultaten av MKB kommer att ingå i bolagets formella ansökan till Bergstaten att överföra de befintliga undersökningstillstånden i Kallak området till en exploatering (gruvdrift) licens. Representanter från företaget deltar regelbundet i lokala offentliga informationsmöten i Jokkmokk och lokalt berörda organisationer som till exempel samebyarnas styrelser.

Undersökningstillstånd
Beowulf Mining har lämnat in en begäran till Bergsstaten att alla undersökningstillstånd för järnmalm som för närvarande innehas av bolaget eller dess helägda engelska dotterbolag, Iron of Sweden Limited skall överföras till Beowulf Mining Plc´s helägda svenska dotterbolag, Beowulf Mining AB som kommer att svara för alla koncernens framtida borrprogram avseende järnmalm. En sådan överföring kommer bland annat att underlätta framtida ansökningar för gruvdriftslicenser eller i förekommande fall exploateringskoncessioner.

Dessutom håller ett nytt helägt svenskt dotterbolag, Beowulf Developments AB, för närvarande på att registreras för att äga bolagets övriga tillgångar.

Därför har Per-Ola Larsson, son och en erfaren kollega till Dr Jan-Ola Larsson utsetts till verksamhetschef för Beowulf Mining AB för att samordna och övervaka alla kommande borrprogram. Per-Ola Larsson har arbetat för bolaget sedan 2005 och har deltagit i alla Beowulf Minings prospekteringsprogram i norra Sverige, med direkt ansvar för all fältverksamhet och borrningar i Kallak-fyndigheterna. Därför har Per-Ola Larsson spelat en betydande roll i bolagets upptäckt och utveckling av Kallak fyndigheterna hittills och kommer att fortsätta att göra det även i framtiden.

Dessutom är bolaget meddelar att det Bergsstaten officiellt har gett företaget ett nytt undersökningstillstånd, Kallak nr 2, som omfattar 2.219 hektar potentiellt lovande mark i anslutning till bolagets nuvarande undersökningstillstånd Kallak nr 1 och Parkijaure nr 3 , som båda omfattar Kallak fyndigheten.

Beowulf Mining har även registrerat två stora områden i en direkt anslutning till både de norra och södra delarna av den befintliga Kallakfyndigheten, med det föreslagna norra området omfattar 11.250 hektar och södra området som omfattar 1.680 hektar. Dessa nyregistrerade områden, tillsammans med Beowulf Minings nuvaramde undersökningstillstånd, kommer att utgöra en område som omfattar cirka 163.5 kvadratkilometer, som preliminärt kommer att definieras som "Jokkmokk Mining District".

Som en följd av bolagets borrning på Kallak fyndigheten och de avslutade regionala undersökningar som förekommit vid prospektering har bolaget erhållit en förbättrad geologiska och strukturell förståelse för regionen kring Kallak fyndigheten. Därför räknar bolaget att dessa nya licensområden som hävdas av det potentiellt kan vara innehålla ytterligare fyndigheter av järn, samt fyndigheter av koppar och guld i IOCG typ.

Ballek koppar-guld joint venture-projekt
Bolaget meddelar också att man tecknat en avsiktsförklaring med Dala Prospektering AB att genomföra ytterligare borrningar, under förutsättning att nödvändig finansiering kan säkras vid bolagets Ballek koppar-guld joint venture projekt i Arjeplogs kommun i norra Sverige.

Totalt cirka 3000 m borrning planeras för att testa djuptliggande IOCG mål för Olympic Dam typ som tidigare definierats av djup avkänning geofysiska undersökningar av det svenska företaget GeoVista AB. Detta program planeras preliminärt att påbörjas i slutet av 2012.


London, 2011-10-20
För ytterligare information
Beowulf Mining Plc
Clive Sinclair-Poulton, Styrelseordförande Tel: +353 (0)85 739 2674

Strand Hanson Limited
Matthew Chandler / Simon Raggett Tel: +44 (0) 207 409 3494

Alexander David Securities Limited
David Scott Tel: +44 (0) 207 448 9820

Lothbury Financial Services Limited
Gary Middleton / Michael Padley Tel: + 44 (0) 207 868 2010

Eller besök http://www.beowulfmining.net


Beowulf Mining Plc (AIM: BEM; Aktietorget: BEO), är engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster i norra Sverige. Prospektering sker främst av koppar, guld och järn. Från och med helt nyligen sker utveckling och prospektering även efter molybden. Beowulf Mining äger Sveriges största inmutningar av molybden vilket gör att bolaget har en stark fokus gentemot stålindustrin. Utöver detta är Beowulf Mining innehavare av tre av Skandinaviens största obearbetade järnmalmsfyndigheter.


Se nyheten från Beowulf  Further information about Beowulf

Publicerat: 10/20/2011 8:13:49 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se