LYYN: Delårsrapport Januari - September 2011 LYYN AB (publ)

Se rapporten från LYYN

Tredje kvartalet i sammandrag

* Periodens intäkter uppgick till KSEK 711 (KSEK 1 361)

* Periodens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till KSEK - 927 (KSEK 101)

* Resultat per aktie efter avskrivningar och skatt SEK -0,50Året i sammandrag

* Periodens intäkter uppgick till KSEK 2 892 (KSEK 3 534)

* Periodens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till KSEK -3 480 (KSEK -1 431)

* Resultat per aktie efter avskrivningar och skatt SEK -0,18

* Soliditet 70 %

* Likvida medel 147 KSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

* Marknaden är fortsatt trög inom både säkerhets-och undervattensbranschen som en följd av finanskrisen

* I USA är LYYN offererat i ett antal större affärer med en potential om över 10 MSEK

* Offert lämnad för uppgradering av 43 flygplatser i Indien med beslut under Q1 2012

* Fortsatta leveranser till ett NATO lands ubåtar för förbättrad sikt i periskopen

* Leverans i Storbritannien till Birmingham City Council för trafikövervakning

* Leverans till Vägverket i Norge för trafikövervakning

* LYYN är godkänt som teknik vid en upphandling av CCTV system för en kärnkraftsanläggning i Europa och leverans beräknas ske under kvartal 4

* Patent beviljat i USA


Händelser efter periodens utgång

* Första integrationsprodukten inom Säkerhet lanserad i USA

* Styrelsen har beslutat utvärdera möjligheterna till en breddning av kapitalbasen för att säkerställa fortsatt expansion


Verksamheten

LYYN har under året genomfört strategin med marknadsbearbetning av nyckelmarknader med egen personal. Både i USA och i Storbritannien har detta medfört ett stort antal produkttester hos kund och kraftigt ökat intresset för LYYNs produkter.

Finanskrisen och därmed längre beslutstider för investeringar har bidragit till att säljcykeln har ökat markant för Bolagets produkter. Bolagets plan var baserad på att säljcykeln var 6-12 månader och detta har visat sig vara i underkant i nuvarande marknadssituation. Med den erfarenhet vi har nu bedömer vi att säljcykeln snarare är 12-24 månader, beroende på var i projektfasen vi kommer in. Detta bekräftas både av vår egen personal och av de återförsäljare vi arbetar med. Återförsäljarnas tro på produkten är oförändrad positiv, vilket det stora antalet kunddiskussioner och tester bekräftar

Inom undervattensmarknaden har försäljningen av extra tillbehör till s.k. ROV (Remotely Operated Vehicles) minskat under det senaste halvåret men tillverkarna bedömer att detta är temporärt. Vår teknik är fortsatt mycket uppskattad och prisvärd enligt slutkunderna.

Leveranserna till ett NATO lands ubåtar har fortsatt och vi förväntar oss att fler ubåtar kommer att installera LYYN för att kunna optimera sikten från sina periskop.

Genombrott har skett inom trafikövervakning med installationer både i Storbritannien (Birmingham City Council) och i Norge (Vägverket). Ett antal förhandlingar pågår inom detta segment både i USA och Storbritannien.

I Asien har leveranserna till framförallt Kina och Sydkorea varit mindre än planerat och vi hoppas på en återgång till normala nivåer under kvartal 4.

En av våra amerikanska partners har påbörjat en total uppgradering av CCTV systemen hos 43 indiska flygplatser. Denna kund har testat LYYN med gott resultat och vi förväntar oss ett beslut från dem i kvartal 1, 2012. I så fall påbörjas leveranser omedelbart.

Bolaget har deltagit i ett antal mässor inom säkerhetsbranschen både i USA och Storbritannien, vilket ökat exponeringen mot slutanvändarna och givit många intressanta kunder att följa upp.

På utvecklingssidan har Bolaget genomfört en förstudie för att anpassa nuvarande teknik till High Definition (HD) marknaden. Bolaget utvärderar även ett antal kompletterande tekniker/produkter som skulle kunna passa in i produktportföljen. Tanken är att kunna optimera säljinsatsen på samma kundgrupp.

Kundintresset för vår senaste lanserade produkt, Griffin, är stort och är specificerad i minst ett stort projekt för bevakning av sjövägar.


Bolagets resultat

Resultatet före avskrivningar för perioden januari - september var en förlust om 3 480 KSEK att jämföras med en förlust om 1 431 KSEK för motsvarande period 2010. Den ökade förlusten beror främst på de satsningar Bolaget gjort på egen säljpersonal samt minskade intäkter.
För att säkerställa produktförsörjningen beslöt styrelsen i början av året att öka lagret, eftersom det vid det tillfället rådde komponentbrist. Det innebär att lagervärdet nu är för stort och låser kapital. För att frigöra kapital kommer Bolaget att belåna delar av lagret, som bedöms vara helt kurant och säljbart.


Händelser efter periodens utgång

En av våra amerikanska partners har lanserat en produkt med LYYN Inside som även vänder sig till marknaden för efterbehandling av inspelad video. Detta arbete utförs i stor utsträckning av polisen som får video från många olika källor, med många olika kompressionsgrader. Produkten kan spela upp de flesta förekommande video standarder och samtidigt lyynifiera videon. Detta är en unik produkt och de första kommentarerna från potentiella kunder har varit mycket positiva.

Styrelsen är övertygad om att den valda strategin med egen personal på nyckelmarknader är rätt och kommer att resultera i en kraftig omsättningstillväxt framöver. För att ytterligare accelerera tillväxten och säkerställa uthålligheten har styrelsen beslutat att utvärdera olika möjligheter att bredda kapitalbasen.


Framtida rapporttillfällen

LYYN lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 24 februari 2012 då publicering sker av årsrapport.


Revisorernas granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund, 28 oktober 2011
LYYN AB (publ) 556637-0945
Styrelsen

För vidare information kontakta:
Bengt Sahlberg, VD
Telefon: 046-286 57 90
E-post: bengt.sahlberg@lyyn.comSe rapporten från LYYN

Publicerat: 10/28/2011 4:00:01 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se