Intius: Kommuniké från årsstämman

Se kommunikén från Intius

Intius AB (publ) fortsatta årsstämma avhölls den 28 oktober 2011 i Vänersborg efter att alla ackord blivit genomförda.

Sammanfattning av de viktigaste besluten:
* Ansvarsfrihet för tidigare styrelse och verkställande direktör förutom till Alexander Mathiesen-Öhman som var verkställande direktör mellan 2010-01 - 2010-04.
* Styrelse valdes genom nyval av Erik Winqvist, Dan Olsson och Henrik John, samt omval Peter Swartling. Till styrelseordförande utsågs Peter Swartling.
* Stämman beslöt om bemyndigande till styrelsen att genomföra en riktad emission om 1 636 756 000 aktier till aktieägarna i Nordic Electronic Procurement Systems som likvid för aktierna i nämnda bolag.
* Bemyndigande till styrelsen att utge 201 358 100 aktier i ackordslikvid till Intius fordringsägare.
* Bemyndigande till styrelsen att kunna emittera upp till 5 000 000 000 aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsrätter. Emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet möjliggör kontant-, apport- eller kvittningsemission.
* Stämman beslöt vidare att ändra Bolagets firma till Nordic Electronic Procurement Systems AB (Publ), och styrelsens säte till Stockholms län, Stockholms kommun.
* Aktiekapitalet i Bolaget skall vara lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor, och antalet aktier lägst 1 800 000 000 och högst 7 200 000 000 stycken.
* Det beslöts även att ett så kallat förenklat kallelseförfarande till bolagsstämma skall tillämpas framöver.


För ytterligare information kontakta Peter Swartling, styrelseordförande i Nordic e-Procurement Systems AB (Publ), peterswartling@gmail.com.


Se kommunikén från Intius

Publicerat: 10/31/2011 5:03:03 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se