Au Holding: Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2011 - 30.09.2011

Se kvartalsredogörelsen från Au Holding

Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2011 - 30.09.2011

- Omsättningen för perioden uppgick till 566,3 Mkr (227) vilket motsvarar en ökning med ca 150 %.
- Koncernens rörelseresultat uppgick till 4 786 tkr (1 782), en ökning med ca 170 %.
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4 562 tkr.

Årets första nio månader

Omsättningen under perioden 01.01.2011 - 30.09.2011 var fortsatt hög och ökade med drygt 150 % i jämförelse med samma period föregående år. Förädlingsverksamheten är fortsatt stark och har god utveckling. Koncernens resultat efter finansiella poster (innan skatt) uppgick till 4 562 tkr. Jämförande siffror för samma period förra året har ej publicerats. Ökad volatilitet har lett till att finansiella kostnader och intäkter ökat i volym, och därför har AU Holding i samråd med Aktietorget valt att publicera koncernens resultat efter finansiella poster. AU Holding fortsätter att utveckla verksamheten och befästa sin position på förädlingsmarknaden.


Efter periodens utgång

Fortsatta oroligheter på finansmarknaderna har lett till stora fluktuationer i guldpriset. AU Holding jobbar kontinuerligt med att minimera exponeringen mot metallpriser och valutor och strävar efter att vara neutral mot förändringar i guldpriset. Trots det kan stora fluktuationer kortsiktigt påverka bolagets resultat och risken för detta ökar med ökad volatilitet.


Övriga upplysningar

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2011 ska vara den 20 februari 2012.
Antalet utestående aktier: 145 420 875 st.


AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Denna redogörelse är inte granskad av revisor.


Se kvartalsredogörelsen från Au Holding

Publicerat: 11/23/2011 9:46:54 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se