Cellpoint Connect: Delårsrapport januari - september 2011

Se rapporten från Cellpoint Connect

Finansiell utveckling under perioden

o Nettoomsättningen uppgick till 8 728 (4 625) tkr
o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -25 598 (6 965) tkr
o Resultatet per aktie uppgick till - 0,20 (0,15) kr
o Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 30 303 Kr (54 599) tkr

Väsentliga händelser under perioden

o Överenskommelser om en förenklad rekonstruktion träffades under andra kvartalet med moderbolagets större fordringsägare gällande ca 38 MSEK. Överenskommelserna innebär kassaflödesanpassade betalplaner om 0-25 procent av fordringarna. Resterande del av fordringarna konverterades till aktier.

o Större delen, motsvarande ca 30 MSEK av moderbolagets kvittningsemission, om ca 35 MSEK, som beslutades vid årsstämman 2011-06-17, har tecknats och är registrerad hos Bolagsverket.

o Det tidigare överlåtna ägandet i Kincaid Sp.zoo till Show Verde Lda, återgick till Cellpoint april 2011 eftersom reversfordran om 45 MSEK förfallit utan betalning. Värdet på dessa tillgångar skrevs därefter ned med 20 MSEK. Senare under kvartal två erhölls ett bud om förvärv av Kincaids tillgångar. Budet låg i paritet med redovisat nettovärde i koncernbalansräkningen per 2011-06-30. Vid fortsatta förhandlingar under kvartal tre granskades bl a betalningen i form av USA-noterade aktier varvid värdet verifierades.

o Moderbolaget ingick avtal om förvärv av BioSwede Nordic AB. Överenskommen köpeskilling var 30 000 000 aktier i Cellpoint Connect till kursen 0.50 kronor och 2,5 MSEK att betala kontant. Affären var villkorad av beslut vid bolagsstämma, fullföljandet av den förenklade rekonstruktionen samt en slutlig företagsutvärdering inför tillträdet.

Företagsutvärderingen visade att varken de strukturella eller finansiella förutsättningarna var tillräckligt starka för en sammanslagen organiserad verksamhet. Denna passade heller in i den nya styrelsens strategi för koncernen. Styrelsen beslutade därför att inte fullfölja förvärvet av BioSwede Nordic AB.

o Moderbolaget har slutfört förvärvet av Qualified Sales Sweden AB.

o Moderbolaget ingick avtal om förvärv av Blankettbasen.se, Travexperten.se och Marknadsindex.se. Apportemissioner avseende förvärven är registrerade hos Bolagsverket.

o Värdet på de immateriella anläggningstillgångarna i dotterföretagen Qualified Sales Sweden AB och HR Vision AB har under andra kvartalet skrivits upp med 10,2 resp 4,5 MSEK.

o Vid årstämman 2011-06-17 valdes ny styrelse och vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs även ny VD i moderbolaget.
Väsentliga händelser efter periodens utgång samt framtidsperspektiv


o Det förenklade rekonstruktionsarbetet har intensifierats med ytterligare skuldsanering genom nedskrivning av fordringar genom engångsbelopp samt konvertering till aktier. Inför de slutligt avgörande förhandlingarna med ett fåtal fordringsägare återstår mindre än 6 MSEK att överenskomma om för att en långsiktigt hållbar och kassaflödesmässigt hanterbar fortsatt verksamhet skall kunna bedrivas.

o Vidareutvecklingen av förhandlingarna om försäljning av Kincaids tillgångar har lett till ytterligare ett bud med köpeskilling som består av aktier vilket verifierar bokade värden. Styrelsen granskar och utvärderar budet med avsikt att besluta om försäljningen inom kort.

o Cellpoint Connect AB har tilldelats en allvarlig erinran efter rekommendation från AktieTorgets disciplinkommitté. Erinran avser brister i informationsgivningen kring det tänkta förvärvet av Bio Swede Nordic AB.


Framgångsrik rekonstruktion och omstrukturering av moderbolagets finansiella status och verksamhet

Cellpoint har i årsredovisningen för 2010 samt i pressmeddelanden under 2011 informerat om att en förenklad rekonstruktion är under genomförande med bolagets större fordringsägare. Rekonstruktionen avser skulder och åtaganden om ca 53 MSEK (dec 2010) som huvudsakligen uppstod under den tidigare företagsledningen 2007 - 2009 och som varit förfallna till betalning.

Ca 28 MSEK, grundades på låneavtal från 2007 och 2008 års verksamhet samt ett garantiåtagande som härstammar från bolagets verksamhet i Kanada under samma tid. Ca 12 MSEK utgjordes av leverantörsskulder, som även dessa uppstod under tidigare företagsledning. Resterande ca 13 MSEK utgjordes av övriga skulder avseende förvärv av verksamheter mm.

Överenskommelse om full konvertering utan kontantersättning har träffats med fordringsägare motsvarande cirka 45 MSEK. Avtal om reglering av skulder i form av nedskrivning eller betalplan är överenskommet med fordringsägare motsvarande ca 2 MSEK. Resterande ca 6 MSEK är under fortsatt förhandling med målsättning att uppnå konvertering, nedskrivning eller betalplan före årsskiftet.
Aktiekonverteringen har skett till kurser mellan 0,50 och 2,00 SEK.


Alla avtal om ny eller utvecklad verksamhet som har tillkommit under 2010 - 2011 har villkorats av att rekonstruktionen av bolagets balansräkning avslutas framgångsrikt. När detta är helt klart kan bolagets resurser och inriktning fokuseras fullt ut mot operativa och kassaflödesorienterade verksamheter.

Den nya styrelsen och företagsledningen har målsättningen att slutföra den förenklade rekonstruktionen före årsskiftet. Samtidigt har styrelsens fokus varit att löpande säkerställa eget kapital och kassaflöden. Den vid årsstämman beslutade och under juli tecknade kvittningsemissionen är registrerad hos bolagsverket. Styrelsen avser att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande avseende den fortsatta konverteringen av skulder till aktier samt genomföra nedskrivning av fordringar genom betalning av engångsbelopp. Därmed förändras koncernens korfristiga skulder från ca 26 MSEK 2011-09-30 till ca 6 MSEK, i nuläget före avslutande av pågående förhandlingar. Sammantaget innebär detta stor positiv effekt för eget kapital.

VD har ordet
Framgångsrik rekonstruktion bäddar för offensiva affärsstrategier och verksamhet

En total översyn av bolagets verksamhet och strategiska affärsinriktning samtidigt med rekonstruktionen av balansräkningen är nu genomförd. Översynen visar att vi har tvingats lägga ännu mer kraft på rekonstruktionsarbetet än tidigare bedömningar. Vårt arbete med att minska bolagets kortfristiga skulder har dock mottagits positivt och utfallet kommer att stärka Cellpoints framtida utveckling och lanseringen av vår nya strategi.

Verksamheten måste i framtiden byggas upp av affärer med fokus på intäkter och kassaflöden utan något större kapitalbehov, alltså främst affärskonsulter och internetbaserade affärsverksamheter. Vi behöver en stabilare operativ verksamhet och strävar dessutom efter att hitta starka synergier mellan nuvarande dotterföretagen och förvärvade bolag. Fokus kommer att ligga på att utveckla affärer och koncept där Cellpoints ledningsgrupp och styrelse har kompetens.

Vi har fortfarande ett par förhandlingar kvar för att kunna avsluta den förenklade rekonstruktionen. När detta är klart kommer vi att lansera vår nya strategi samt förvärvsplan. Grunden är lagd för ett helt nytt Cellpoint.

Stockholm i november 2011
Mikael Gylemo, VD

För ytterligare information kontakta:


Michael Zajicek
Ordförande


Mikael Gylemo
Verkställande Direktörmichael.zajicek@cellpoint.com mikael.gylemo@cellpoint.com

Cellpoint Connect AB bedriver IT och internetbaserad verksamhet inom affärsområdena Media och Innehåll, Online och Försäljning av media. Cellpoints produkt- och tjänsteportfölj erbjuder stöd för utveckling av affärsverksamhet och varumärke.

CellPoint Connect är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på: www.cellpoint.comSe rapporten från Cellpoint Connect

Publicerat: 11/30/2011 6:06:22 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se