CLS: Bokslutskommuniké 2011-01-01 till 2011-12-31

Se rapporten från CLS

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Helåret 2011

* Nettoomsättningen (övriga rörelseintäkter) uppgick till 349 999 SEK (349 998)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 734 037 SEK (-4 973 424).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,61 SEK (-0,45).
* Soliditeten uppgick per den 31 december 2011 till 86 %.


Fjärde kvartalet 2011

* Nettoomsättningen (övriga rörelseintäkter) uppgick till 175 000 SEK (175 000)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 195 244 SEK (-1 114 827).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,10).

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 014 911 aktier.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
CLS: Clinical Laserthermia Systems AB (publ).

Väsentliga händelser under 2011

* Ett första föreläggande från PRV (Patent- och registreringsverket), avseende CLS under sommaren 2010 inlämnade patentansökan, kom i januari 2011 bolaget till del. Ett svar skickades till PRV den 14 juni 2011 där alla, från granskaren påtalade brister, bemöttes. CLS inväntar respons från granskaren på det inlämnade svaret.

* I början av 2010 genomförde CLS en emission av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B. Det sista konverteringstillfället för teckningsoptionerna var den 14 mars 2011, då
1 244 621 B-aktier tecknades med stöd av teckningsoptioner, motsvarande cirka 7,5 MSEK. Under teckningsoptionernas löptid har totalt 1 314 513 B-aktier tecknats med stöd av teckningsoptioner, motsvarande cirka 7,9 MSEK.

* I början av april 2011 deltog Karl-Göran Tranberg i det möte som American Society for Laser Medicine and Surgery (ASLMS) håller varje år. Tranberg var tillammans med en amerikan inbjuden att leda en kurs om CLS metod. Vid mötet knöts kontakter med flera möjliga samarbetspartners både vad gäller metodutveckling och kliniska studier.

* Den 10 juni 2011, hölls årsstämma i CLS. Åsa Blidegård och Kjell Ivarsson nyvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Åsa Blidegård är utbildad tandläkare och har i 18 år arbetat för internationella läkemedelsbolag såsom Schering-Plough och Serono, både med kliniska prövningar och marknadsföring av läkemedel. De senaste fem (5) åren har hon varit representant för internationella kapitalförvaltare. Kjell Ivarsson är läkare och ansvarig för akutsjukvården vid Helsingborgs lasarett. Han har doktorerat på ILT-metoden (Immunostimulating Laser Thermotherapy) för Karl-Göran Tranberg och har således stor erfarenhet av bolagets metod. Vid årsstämman beslutades bland annat även att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner. En kommuniké från årsstämman finns att tillgå på CLS (www.clinicallaser.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

* CLS anställde i juni 2011 Stephan Dymling som Chief Technology Officer (CTO). Stephan ansvarar för den tekniska utvecklingen och ska tillsammans med den medicinska sidan planera och genomföra kliniska studier. Stephan är 56 år gammal och civilingenjör inom teknisk fysik med en teknologie doktorutbildning inom medicinsk teknik. Han har arbetat inom medicinteknikområdet i cirka 30 år, bland annat som CTO i ProstaLund Operations AB.

* Professor Karl-Göran Tranberg blev inbjuden att föreläsa i Kina i slutet av september 2011. Han är en av de inbjudna föreläsarna vid "2nd International Conference of Minimally Invasive Therapy" och "7th China Academic Conference on Minimally Invasive Treatment of Cancer". Tranberg betonade CLS-metodens gynnsamma immunologiska effekter vilka kan påvisas i både experimentella och kliniska studier.

* CLS valde INTERmedic SA till leverantör och samarbetspartner för tillverkning av behandlingsenheten för ILT-metoden. INTERmedic SA kommer efter CLS underlag att ta fram en maskin som säkerställer att behandling av cancerpatienter enligt ILT-metoden genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Samarbetet innebär att fem enheter skall produceras i en första omgång. Dessa bedöms kunna placeras på fem "Centers of Excellence" i Europa under första halvåret 2012.


CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) driver verksamheten från Lund, med kontor på Biomedicinskt Center, Lund Life Science Incubator. Bolaget utvecklar och marknadsför en produkt för behandling av solida cancertumörer. Produkten bygger på Immunostimulating Laser Thermotherapy (ILT).


Affärsmodell

Bolagets produkt består huvudsakligen av två delar; en behandlingsenhet och en patientdel av engångskaraktär. Behandlingsenheten är planerad att säljas med lågt täckningsbidrag för att underlätta marknadspenetrationen genom en begränsad initial investering för sjukhus och kliniker. Som ett komplement kan behandlingsenheten till ett väsentligt rabatterat pris placeras ut om ett sjukhus eller en klinik tecknar avtal för en viss årlig förbrukning av patientdelen.


Målsättning

Globalt sett uppskattas, enligt styrelsens bedömning, det totala antalet patienter som kan behandlas med ILT till cirka 5,6 miljoner per år för samtliga relevanta tumörtyper. Bolagets övergripande målsättning är att efter produktlansering successivt öka antalet behandlade patienter per år för att inom en tioårsperiod årligen behandla 5-8 % av de behandlingsbara patienterna.


Produkten

CLS produkt är baserad på ILT-metoden och består huvudsakligen av två delar; en behandlingsenhet och en patientdel av engångskaraktär. ILT-metoden är skräddarsydd för att döda en cancertumör samtidigt som den framkallar ett immunologiskt försvar mot eventuellt kvarvarande tumörer, även de som finns utanför eller långt ifrån det behandlade området. Någon annan behandling med dessa egenskaper finns enligt styrelsens bedömning för närvarande inte att tillgå.

Hur fungerar då ILT-metoden? Mycket förenklat kan man beskriva det så här. En eller flera optiska laserfibrer förs in i eller sätts utanför en tumör. Laserstrålar värmer mycket skonsamt och kontrollerat upp tumören så att den dör. Ur cellerna i tumören läcker antigener ut och aktiverar kroppens immunförsvar, som sedan lär sig att attackera även andra tumörer och metastaser i kroppen. På detta sätt blir den behandlade patienten "vaccinerad" under behandlingen.

ILT är, enligt styrelsens bedömning, den enda kända metoden där tumörer behandlas på plats i kroppen med en bevisad klinisk signifikant positiv effekt på immunförsvaret, en signifikant bevisad positiv effekt som har konstaterats i råttor. ILT ger denna effekt eftersom den kan behandla en tumör med så låg temperatur att tumörens alla antigena äggviteämnen bevaras, vilket innebär att dessa ämnen får kontakt med immunsystemet och stimulerar ett immunologiskt försvar mot tumörsjukdom. Bolagets produkt kan rädda liv. Behandling med produkten karaktäriseras av att vara skonsam för patienten med endast en begränsad risk för komplikationer. Bolagets produkt kan användas i stället för kirurgi eller som komplement till kirurgi och både för kurativ (botande) och palliativ (symptomlindrande) behandling. Botande behandling syftar till att göra patienten fri från cancer och symptomlindrande behandling syftar till att minska lidande och förlänga överlevnad.

Ny kunskap om mekanismer och olika kombinationsbehandlingar kommer enligt styrelsens bedömning att kraftigt stärka metodens attraktivitet och konkurrenskraft. Kombination med kärltillväxthämmande eller immunmodulerande medel förstärker enligt styrelsens bedömning effekten av ILT. Förstärkt effekt kan också framkallas genom kombination med kärlavstängande behandling.


VD Lars-Erik Eriksson kommenterar

Det sista konverteringstillfället för teckningsoptionerna från emissionen 2010 tillförde CLS cirka 7,5 MSEK, kapital som lade grunden för våra planer under 2011. Ett år som vi ägnat åt att färdigställa vår produkt, förstärka organisationen samt öka kännedomen om ILT inför vår marknadsintroduktion.

I april 2011 deltog Karl-Göran Tranberg i det möte som American Society for Laser Medicine and Surgery håller varje år. Karl-Göran var tillammans med en amerikan inbjuden att leda en kurs om metoden. Vid detta möte knöts kontakter med flera möjliga samarbetspartners både vad gäller metodutveckling och kliniska studier. Föredraget mottogs mycket positivt och uppmärksammades i pressen. Tranberg blev dessutom inbjuden att under september 2011 föreläsa vid två konferenser i Kina. Tranbergs inbjudan var för oss ett uttryck för det ökande intresset för ILT som behandlingsmetod för cancer.

Åsa Blidegård och Kjell Ivarsson valdes in i styrelsen och därmed fick vi in ytterligare värdefull kompetens och erfarenhet i det övergripande arbetet. Åsa har gedigen erfarenhet från internationella läkemedelsbolag såsom Schering-Plough och Serono och Kjell har betydande erfarenhet av ILT-metoden, som han doktorerade på för Karl-Göran Tranberg. Som CTO (Chief Technology Officer) anställde vi Stephan Dymling, som har arbetat inom medicinteknikområdet i cirka 30 år. Stephan var en strategiskt viktig rekrytering för att utveckla CLS produkt och uppnå våra målsättningar.

INTERmedic SA i Barcelona valdes ut som tillverkare av ILT-maskinen, ett stort steg framåt för vår metod och vi är mycket nöjda över samarbetet med en av Europas ledande tillverkare av medicinsk laserutrustning. Samarbetet innebär produktion av fem enheter till fem olika "Centers of Excellence" där utrustningen skall utvärderas på patienter. Detta är det första steget i marknadsintroduktionen av vår metod. Vi kommer här att samverka med Key Opinion Leaders inom cancerområdet som skall utgöra framtida ambassadörer för ILT-metoden.

Under fjärde kvartalet 2011 inledde vi tester på levande vävnad i avsikt att se att vår utrustning fungerar på det sätt som vi planerat och vi håller nu på att följa tillverkningen av våra stationära enheter. Efter våra inledande tester kommer vi att genomföra ett pilottest på cirka 20 patienter och fortsätta våra studier avseende den immunologiska effekten av vår metod.

Utvecklingen har tagit lite längre tid än beräknat. Men jag är stolt över att vi nu lyckats ta fram vår behandlingsenhet från "dörrstorlek till en laptop" - vilket gör den säljbar - och att vi har en fiber som är väl fungerande för vår metod. Detta är stora steg framåt för vår metod.

Lars-Erik Eriksson
VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)


Aktien
B-aktien i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) listades på AktieTorget den 16 april 2009. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 31 december 2011 uppgick antalet aktier i CLS till 11 014 911 stycken, varav 600 000 är icke listade A-aktier.

Förslag till disposition av bolagets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret
2011-01-01 till 2011-12-31.


Se rapporten från CLS

Publicerat: 1/9/2012 2:35:35 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se