Cellpoint Connect: Slutför rekonstruktion och omstrukturering samt förvärvar Kundskaparna Strategi AB och senarelägger publiceringen av Bokslutskommuniké 2011 till den 29 februari

Se nyheten från Cellpoint Connect

Cellpoint Connect AB har under drygt ett år framgångsrikt genomfört en omfattande rekonstruktion av balansräkningen med kraftfull reduktion av bolagets skulder. Samtidigt har verksamheten omstrukturerats mot konsultverksamhet. En väsentlig del i detta är ett villkorat förvärv av varumärkes- och affärsutvecklingskonsulten Kundskaparna Strategi AB. Tidigare meddelad publicering av Bokslutskommuniké 2011 senareläggs från den 22 februari till den 29 februari.

Förenklad frivillig rekonstruktion slutförs under första kvartalet 2012

Cellpoint Connect har i pressmeddelanden under perioden februari - november 2011 löpande informerat om att en frivillig förenklad rekonstruktion av balansräkningen är nödvändig för bolagets fortlevnad och möjlighet att bedriva en offensiv operativ verksamhet. De totala skulderna har stegvis reducerats genom ackord eller konvertering till aktier enligt överenskommelser med leverantörer och fordringsägare.

Skulderna uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till cirka 53 MSEK och uppstod i huvudsak under den tidigare företagsledningen 2007-2009. I de slutliga förhandlingarna kring årsskiftet med ett fåtal fordringsägare återstod omkring 10 MSEK att lösa för att en långsiktigt hållbar och kassaflödesmässigt hanterbar fortsatt verksamhet skall kunna bedrivas. Detta kan jämföras med tredje kvartalets motsvarande bedömda 6 MSEK.

Den nya styrelsen som valdes i juni 2011 har haft som mål att vara klara före årets slut med en genomförbar rekonstruktion och en offensiv operativ strategi för bolagets fortsatta verksamhet. Detta har också varit av avgörande betydelse inför styrelsens avlämnande av delårsrapporter och den löpande bevakningen av status för kassaflöden och eget kapital.

Slutliga avtal har nu träffats med fordringsägarna som innebär att rekonstruktionen av Cellpoint Connect kan slutföras under första kvartalet 2012. Genomförandet sker i enlighet med den plan som tidigare har meddelats genom dels konvertering av fordringar mot nyemitterade aktier enligt bemyndigande från bolagsstämma, dels nedskrivning av skulder via ackordsöverenskommelser. Kortfristiga skulder minskar därmed från cirka 50 MSEK till omkring 10 MSEK. Konvertering och formalisering till nyemitterade aktier pågår och beräknas vara klara för registrering hos Bolagsverket under mars-april. Särskilt pressmeddelande kommer att publiceras snarast möjligt efter slutligt revisorsyttrande och styrelsebeslut.


Ny strategi etableras genom förvärv av Kundskaparna Strategi AB

Styrelsen har i anslutning till den löpande affärsutvecklingen etablerat en strategi baserad på bl.a. konsultverksamhet. Förhandlingar och utvärderingar pågår redan avseende flera potentiella förvärv.

Det första steget i den nya strategin är att Cellpoint Connect har avtalat om förvärv av konsultföretaget Kundskaparna Strategi AB. Förvärvet är villkorat av att inga tvister av betydelse uppstår under det slutliga genomförandet av rekonstruktionen enligt ovan. Kundskaparna arbetar med långsiktig affärs- och varumärkesutveckling med den egenutvecklade unika "Competitive Managementportföljen". Utifrån denna skapar Kundskaparna marknads-, affärs- och varumärkesstrategier, förädlar försäljningsprocesser och fastighetskoncept, genomför kvalitetsarbete samt producerar reklam- och kommunikationslösningar.

Kundskaparna grundades 1991 och ägs via bolag av Michael Zajicek och Mikael Gylemo, Cellpoints nuvarande styrelseordförande och VD. Kundskaparna har idag ett antal välrenommerade uppdragsgivare och varumärken, bland annat Skanska, Midroc, Telge Energi, Cramo, Familjebostäder, Einar Mattsson och KF Fastigheter. Bolaget har sex anställda och omsatte under det senaste verksamhetsåret, maj 2010 - april 2011, 7.8 MSEK samt redovisade ett resultat före dispositioner och skatt på 346 000 SEK . Omsättning och resultat har fortsatt på samma nivå löpande under 2011. Köpeskillingen utgörs av 18 000 000 nya aktier i Cellpoint Connect till kursen 0,50 kronor och senare med en tilläggsköpeskilling om högst 7 000 000 aktier som relateras till bolagets värdeutveckling per juni och december 2012.
Med tillämpning av den s k Leo-lagen kommer emissionen att beslutas vid extra bolagsstämma snarast möjligt under förutsättning av 9/10 majoritet av rösterna vid stämman.


Affärsutveckling pågår med fokus på kassaflöden och substansvärden

Styrelsens har under hösten 2011 lagt grunden för en vidareutvecklad affärsinriktning med fokus på konsulttjänster och affärsverksamhet som genererar kassaflöde och långsiktig värdetillväxt.

Kundskaparnas resurser har en nyckelroll i bolagets strategi och affärsutveckling mot ökade kassaflöden och starkare resultatutveckling. Detta innebär klart förstärkta förutsättningar för uppbyggnaden av substansvärde och långsiktig värdeutveckling. Med fokus på konsultverksamhet och affärsutveckling intar Cellpoint, med Kundskaparnas portfölj inom "Competitive Management", en avgörande roll som strategisk partner för tjänste- och teknikbolag med dolda tillgångar i form av outnyttjade marknads- och affärsmöjligheter. Dotterbolaget Qualified Sales position och kunnande inom försäljning kommer att få påtagligt ökad betydelse i det nya affärskonceptet.

Efter att bolaget genom rekonstruktionen har miniminerat finansiella hot kan förhandling och utvärdering av ytterligare förvärv intensifieras. Fokus för dessa förhandlingar är bolag som:

* har ledande kärnkompetens och/eller en unik teknik- och tjänsteportfölj.
* har utvecklingspotential eller saknar kompetens när det gäller marknad, försäljning, varumärke, kundnöjdhet eller internetstrategi.
* kan tillföra substans och värdeutveckling i form av projekt inom mark och fastigheter.
* har aktiva och förändringsbenägna ägare som tillsammans med Cellpoints ledning vill utveckla bolagets varumärke och positionering och bygga substansvärde inom koncernen.


Omstrukturering och förädling ger långsiktig värdetillväxt

Dotterbolagen Kincaid Sp. Zoo och HR Vision AB avyttras från koncernen av strategiska skäl då de inte längre har någon operativ funktion. Samtidigt har tillgångarna i form av optioner att förvärva del i infrastrukturella projekt förfallit och värdet därmed skrivits ner i sin helhet. Under 2011 pågick ett flertal försök att realisera främst optionerna i ett fibernät i Kina utan att någon försäljning har kunnat avslutas inom aktuella tidsramar.

Befintliga konsultuppdrag, mediakataloger och övriga tillgångar fördelas till koncernens övriga bolag. Ett utvecklingsarbete av dessa verksamheter och tillgångar, som legat vilande under rekonstruktionen, intensifieras under 2012. Delar av detta inkråm skall om möjligt säljas till externa parter om en tillräcklig synergi med bolagets nya verksamhet inte kan uppnås.

"Den nya styrelsens arbete har sedan sommaren 2011 inriktats på rekonstruktion av balansräkningen och kassaflöden samt förädling och omstrukturering. Detta kommer under det första kvartalet 2012 och framöver att ge synliga effekter på verksamhet och resultat. Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att den svåra och mycket omfattande rekonstruktionen och omstruktureringen nu är i huvudsak genomförd", säger styrelsens ordförande Michael Zajicek.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Gylemo
Verkställande Direktör
mikael.gylemo@cellpoint.com

Michael Zajicek
Ordförande
michael.zajicek@cellpoint.com

Om Cellpoint
Cellpoint Connect AB erbjuder konsulttjänster inom varumärkesutveckling, affärsutveckling, kommunikation, försäljning, fastighetsutveckling samt försäljning av internetbaserade tjänster. CellPoint Connect är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på: www.cellpoint.comSe nyheten från Cellpoint Connect

Publicerat: 2/22/2012 8:52:41 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se