Mineral Invest: Bokslutskommuniké januari - december 2011

Se rapporten från Mineral Invest

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

Fjärde kvartalet 2011 (jämfört med samma period föregående år)
* Intäkterna uppgick till 71 (14) KSEK
* Rörelseresultatet uppgick till -23 952 (-10 086) KSEK
* Periodens resultat uppgick till -21 818 (-9 566) KSEK
* Resultat per aktie före utspädning i pågående nyemission uppgick till -0,13 (-0,12) SEK
* Resultat per aktie efter utspädning i pågående nyemission uppgick till -0,05 (-0,12) SEK
* Periodens kassaflöde uppgick till 10 748 (-4 640) KSEK
* Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 18 485 (6 436) KSEK

Januari - december 2011 (jämfört med samma period föregående år)
* Intäkterna uppgick till 246 (1 892) KSEK
* Rörelseresultatet uppgick till -37 026 (-44 926) KSEK
* Årets resultat uppgick till -32 513 (-43 166) KSEK
* Resultat per aktie före utspädning i pågående nyemission uppgick till -0,19 (-0,55) SEK
* Resultat per aktie efter utspädning i pågående nyemission uppgick till -0,07 (-0,55) SEK
* Årets kassaflöde uppgick till 12 049 (1 981) KSEK
* Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för 2011

VD-kommentar:
2011 var ett händelserikt år för Mineral Invest, med såväl positiva som negativa inslag.

Det mest positiva var att vi lyckades teckna ett samarbetsavtal med det statliga kongolesiska guldbolaget SOKIMO, som ger oss tillgång till prospekterings- och exploateringstillstånd för ett 1442 km2 stort område i Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra DR Kongo. Detta licensområde, som är något större än Öland, ligger i ett av världens mest guldrika områden och inom 20 km från Kibali Gold Project där gruvgiganterna Randgold och AngloGold Ashanti förbereder produktionsstart under slutet av 2013. Hittills har Kibali Gold Project fastställt malmreserver till 74 Mt innehållande 10 Moz guld och deras malmbrytning kommer att ske både från dagbrott och underjord, vilket under de första 12 åren förväntas producera 600 000 oz guld per år.

Under 2011 har vi fokuserat våra geologiska undersökningar på de befintliga magasin med anrikningssand (sk tailings) som finns i anslutning till Tendao-gruvan i licensområdets södra del. Hittills har våra geologer beräknat ett innehåll om ca 32 000 oz motsvarande ca 1000 kg guld i dessa magasin, varav det oberoende analysföretaget SRK Exploration hittills har fastställt en antagen mineraltillgång (s k inferred resource) till 13 900 oz, motsvarande ca 447 kg guld med en genomsnittlig guldhalt om 0,89 g/ton.

Det mest negativa under året var att bolagets planerade guldproduktion har blivit fördröjd. Efter lovande testresultat installerades under september mekaniserade vaskrännor (s k sluice boxes). Tyvärr visade det sig efter flera försök att modifiera utrustningen att utbytet blev för lågt och att materialet var alltför finkornigt för gravimetriska anrikningsmetoder, varför vi beslutat att snarast tillsätta en utredning om kemisk lakning.

Vi beräknade också att kunna ta över den befintliga CAP-gruvan, som enligt SOKIMO producerar 3-4 kg guld per dag, och för närvarande drivs av SOKIMO tillsammans med lokala intressenter. Denna förhandling blev dock försenad, dels på grund av presidentvalet i DR Kongo i november och december, dels för att SOKIMO håller på att byta delar av sin företagsledning.

Nu blickar vi framåt. Närmast fokuserar vi på att slutföra förhandlingarna om att ta över verksamheten vid CAP-gruvan. Därtill ska vi fr o m april 2012 genomföra geofysiska flygmätningar av hela licensområdet i syfte att få indikationer på var prospekteringsaktiviteterna ska koncentreras, dels med markkartering och i ett senare skede med kärnborrning.

Bolagets finansiella ställning har stärkts genom den företrädesemission som genomfördes under december, och kommer framöver att till stor del bero på övertagandet av CAP-gruvan och av att Mineral Invest i så fall kan upprätthålla den guldproduktion som SOKIMO har uppgett.

Målet med Mineral Invests verksamhet är att skapa värde till aktieägarna. Genom att utöka prospekteringsverksamheten kan betydande mineraltillgångar fastställas i DR Kongo under de närmaste åren. Till och med 2013 har bolaget t ex som mål att fastställa mineraltillgångar om minst 1,5 Moz enligt JORC-koden eller motsvarande. I syfte att påskynda de geologiska undersökningar, som förhoppningsvis ska leda fram till att vi, liksom våra grannar, kan fastställa en betydande mineraltillgång i närtid, diskuterar vi också operationellt och/eller finansiellt samarbete med olika aktörer inom gruvsektorn.

Jag ser fram emot ett fortsatt förtroende och ett spännande år 2012.

Jonas Eriksson
VD och koncernchef


Se rapporten från Mineral Invest

Publicerat: 3/1/2012 8:06:34 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se