AroCell: Kommuniké från extra bolagsstämma i AroCell

Se kommunikén från AroCell

Idag, den 5 mars 2012, hölls extra bolagsstämma i AroCell AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen bemyndigades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 13 MSEK, (total emissionslikvid inklusive överkurs), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, beslutades att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att Håkan Englund nyväljs som ordinarie styrelseledamot som ersättare för Per Matsson. Övriga styrelseledamöter är Staffan Eriksson, Arne Ferstad, Hans Johansson och Jan Mellberg.

För ytterligare information
Anne-Charlotte Aronsson, VD AroCell AB (publ)
Tel: 0733-91 11 77
E-post: aca@arocell.com

Kort om AroCell AB (publ)
AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi baseras på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs med Bolagets test TK 210 med hjälp av ett enkelt blodprov. Testet är kliniskt värdefullt för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte. AroCell är listat på Aktietorget. Bolaget har ca 450 aktieägare.
Hemsida: www.arocell.com


Se kommunikén från AroCell

Publicerat: 3/5/2012 2:21:12 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se