Railcare: Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Se kallelsen från Railcare

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), Org nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 mars, kl. 12.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 23 mars 2011 och dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdag den 27 mars 2012 kl. 16.00 på telefon 0910-43 88 03, fax 0910-33375 eller e-post till sanna.lundgren@railcare.se. Via post till adressen: Railcare Group AB, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, märk kuvertet "Årsstämma". I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande vid årsstämman. För information om stämman kontakta Sanna Lundgren på 0910-43 88 03. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredag den 23 mars tillfälligt registrera hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 31 december 2011 till 4 380 389.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av revisorer
14. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
15. Val av ledamöter till valberedning
16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande


Handlingar inför stämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på hemsidan www.railcare.se samt vid bolagets kontor, Railcare Group AB, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn från och med tisdag den 20 mars 2011 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Skelleftehamn i mars 2011

Railcare Group AB (publ)
Styrelsen


Se kallelsen från Railcare  Läs mer om Railcare

Publicerat: 3/8/2012 11:11:43 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se