Guld Invest (under namnändring till VJ 1890): Kallelse till ordinarie bolagsstämma för VJ since 1890 AB (publ) (under namnändring från Guld Invest Norden AB (publ))

Se nyheten från Guld Invest (under namnändring till VJ 1890)

Aktieägarna i VJ since 1890 AB (publ) 556737-4037 kallas härmed till bolagsstämma torsdag 7 juni 2012 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 21, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdag 31 maj 2012, anmäla ska inkommit till bolaget senast klockan 12.00 torsdag 31 Maj 2012. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: VJ since 1890 AB, BOX 4070, 102 60 Stockholm.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB senast torsdag 31 maj 2012, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Val av stämmans ordförande & sekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och
revisorssuppleanter
11. Styrelsens förslag till emissioner
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Förslag till punkterna 8 - 11 kommer finnas tillgänglig på bolagets kontor senast 2 veckor innan stämman.

Stockholm i maj 2012
VJ since 1890 AB(PUBL)
StyrelsenSe nyheten från Guld Invest (under namnändring till VJ 1890)

Publicerat: 5/4/2012 4:25:06 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se