Miris: Kvartalsrapport för Q1 2015

Se hela rapporten

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2015

·         Nettoomsättningen uppgick till        1 511 tkr (5 699 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till     -4 243 tkr (-1 672 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till    -4 243 tkr (-1 672 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under perioden

  • Miris nyemission från december 2014 registrerades 26/1, 2015 och antalet aktier i Miris är per den 27/1, 493 752 092 st
     

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Miris tar hem ny order från Sydkorea. Värdet på affären uppgår till knappt 1,7 mkr.

VDs kommentar

I min kommentar i bokslutskommunikén från februari i år meddelade jag att det viktiga arbetet, att med pengarna från den lyckade nyemissionen i dec 2014, ta fram en robust, kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv produktion hade påbörjats. Nu är organisationen fullt upptagen med att fullfölja dessa planer. Arbetet initierades redan i slutet av förra året och arbetet pågår intensivt, lyckosamt och i enlighet med vår ursprungliga plan.

De övriga uppgifterna som vi lovade att använda kapitalet från emissionen till var att utveckla och effektivisera marknads och försäljningsarbetet. Detta arbete pågår också enligt vår plan. Vi har redan träffat majoriteten av våra distributörer under kvartalet för att utvärdera, uppdatera och utveckla vårt samarbete med dessa. Några få distributörer har vi inte hunnit träffa än. Samtalen med våra distributörer har förts i en positiv anda och är till vår belåtenhet.

Arbetet med en ansökan för FDA-marknadsgodkännande av vårt HMA-analysinstrument fortskrider enligt tidigare fastlagd plan och bygger på vårt senaste möte med FDA innan årsskiftet.

Miris är ett bolag med en mycket spännande och angelägen affärsidé – att bidra till en förbättring av den globala folkhälsan genom att säkerställa leverans av högkvalitativ bröstmjölk till förtidigt födda barn och mejerimjölk till barn och vuxna. Med den lyckade emissionen bakom oss är Miris nu väl positionerad med en mycket konkurrenskraftig produktportfölj på en expansiv marknad.

Jag känner stor entusiasm och tillförsikt inför uppgiften att göra Miris till ett lönsamt bolag och att förse världens barn, både förtidigt födda och lite äldre, med mjölk av hög kvalitet.

Ulf Boberg

VD i Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Rörelseintäkter för perioden uppgick till 1 553 tkr (5 724 tkr) vilket är betydlig lägre än motsvarande period 2014. Skillnaden förklaras helt av den extraordinära ordern från Bangladesh på 4 100 tkr under kvartal 1 2014. Den underliggande försäljningen i kvartal 1 2014 är därmed i paritet med samma period 2015. Till detta skall läggas att bolaget har haft en återhållsam försäljningsaktivitet under första kvartalet 2015 pga av den planerade och nu pågående produktionsomställningen. Resultatet efter skatt för 2015 uppgick till -4 243 tkr (-1 672 tkr). Det sämre resultatet jämfört med 2014 förklaras enligt ovan av försäljningen till Bangladesh. Resultatet belastats av kostnader av engångskaraktär för produktionsomställning om 744 tkr.

Försäljningsutveckling

Övergripande

Försäljningen har under kvartalet var medvetet tillbakahållen då arbetet med produktionsuppgraderingen inte är helt genomförd än. Detta är helt enligt planen som tidigare förmedlats. Nettoomsättningen för Q1 2015 slutade på 1 511 tkr (5 699). Den stora omsättningen under Q1 2014 förklaras av en stor order från Bangladesh. Den låga försäljningen under Q1 2015 är direkt relaterad till en återhållen försäljning och utleverans av nya instrument samt av leveranser (ersättningsinstrument) under garantiåtagande vilken inte kan faktureras.

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under kvartalet har HMA-instrument levererats till följande länder: Japan, Australien, Mexiko, Brasilien, Kanada, Tyskland, England, Polen, och Sverige.

Instrument och kompletterande produkter för ko-/buffelmjölksanalyser

Inga instrument för analys av ko-/buffelmjölksanalyser har sålts under perioden. Leveransen av den stora ordern från Bangladesh under Q1 2014 utvärderas av kunden, Milk Vita, vilket kommer att fortgå hela 2015. En dialog pågår om ytterligare försäljning. Miris deltar även i andra upphandlingar inom området för ko-/buffelmjölkanalys.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och återspeglar ganska väl den installerade basen av instrument. Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument av vikten att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontroll lösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna.

Kostnader

Kostnad för sålda varor minskade till 1 251 tkr (3 344 tkr) minskningen förklaras av kostnader hänförliga till den extraordinära ordern från Bangladesh under kvartal 1 2014. Övriga externa kostnader minskade till 1 454 tkr (1 780 tkr). Personalkostnaderna ökade till 2 534 tkr (1 482 tkr) beroende på fler antal anställda Q1 2015 12,0 jämfört med 2014 8,1.

Finansiell ställning

Bolagets kassa per den 31 mars 2015 uppgick till 8 191 tkr (17 tkr), till vilket skall läggas en outnyttjad checkkredit på 2 200 tkr (210 tkr) av en total checkkredit på 2 200 tkr (2 200 tkr), d.v.s. totala disponibla medel per den 31 mars uppgick till 10 391 tkr (227 tkr)

De räntebärande skulderna uppgick per den 31 mars till 5 653 tkr (5 386 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 8 191 tkr (17 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på -2 538 tkr (5 369 tkr). Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars till 6 147 tkr (2 319 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 34 660 tkr (24 750 tkr).

Bolaget genomförde under november-december 2014 en nyemission. Emissionen stängdes framgångsrikt den 12 december och då var aktier för knappt 22 mkr tecknade. Efter kvittning av lån på knappt 6 mkr och emissionskostnader på knappt 1 mkr, tillfördes bolagets kassa knappt 15 mkr, varav 4,1 mkr inbetalades till bolaget först i januari 2015.Emissionerna registrerades vid Bolagsverket den 26 januari 2015. Bolaget har efter emissionerna 493 752 092 aktier med ett kvotvärde på ca 0,027 kr per aktie. 

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 12,0 personer (8,1).

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under Q 1 2015 uppgick till 150 tkr (75 tkr). Resultatet efter skatt var -1 150 tkr (-3 768 tkr). Kassa och bank uppgick till 7 562 tkr (2 tkr) per den 31 mars 2015 och det egna kapitalet summerade till 34 660 tkr (24 750 tkr). Soliditeten uppgick den 31 mars 2015 till 83 procent (89 procent).Se hela rapporten  Further information about Miris

Publicerat: 4/28/2015 8:30:23 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se