Miris: Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2015

Se delårsrapport

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/9, 2015
•    Nettoomsättningen uppgick till     5 523 tkr (9 354 tkr)
•    Resultatet före skatt uppgick till      -11 323 tkr (-8 007 tkr)
•    Resultatet efter skatt uppgick till      -11 323 tkr (-8 007 tkr)
•    Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 kr/aktie (-0,06 kr/aktie)

1/7-30/9, 2015
•    Nettoomsättningen uppgick till     1 991 tkr (2 998 tkr)
•    Resultatet före skatt uppgick till      -3 410 tkr (-3 050 tkr)
•    Resultatet efter skatt uppgick till      -3 410 tkr (-3 050 tkr)
•    Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,02 kr/aktie)

Viktiga händelser under perioden

 • Miris HMA-studie i Kina avslutad med positivt resultat.
 • Miris säljer sina första instrument för bröstmjölksanalys till Indonesien.
 • Miris startar studier i USA för FDA-godkännande.

Viktiga händelser efter perioden

 • 20 instrument med värde av 3 mkr förskottsbetalades under september men utlevererades i oktober, innebärande att det redovisas i Q4-rapporten.

VDs kommentar

Under perioden kan vi pricka av tre mycket viktiga händelser för bolaget:

 • Kina-studien på det uppgraderade högkvalitativa analysinstrumentet för mjölkanalys avslutades på ett mycket positivt sätt för Miris. Vi fick det besked som vi eftersträvade och ordern på 25 instrument i juni var ett kvitto på att vi var på rätt väg.
 • Indonesien har nu köpt sina två första instrument för bröstmjölksanalys vilket är ett resultat av försäljnings-& marknadsavdelningens enträgna arbete för att öppna den stora indonesiska marknaden. Vi skrev distributörsavtal med Kamikawa hösten 2014, vi fick myndighetsgodkännande för vårt instrument i juni i år och så kommer den första försäljningen redan efter 4 månader.
 • Den i särklass viktigaste händelsen under perioden är att studierna för ett FDA-godkännande i USA har startat. Det kommer inte att generera någon försäljning under de kommande 6-9 månaderna men är en förutsättning för att öppna den mycket stora amerikanska marknaden för analys av bröstmjölk. Jag ser FDA-studierna som ett strategisk mycket viktigt steg för en långsiktig uthållig tillväxt i bolaget.

Nettoomsättningen för 3:e kvartalet kan upplevas som svag. Jag vill dock påpeka att nettoomsättningen för kvartalet inte innehåller de 20 instrumenten, till ett värde av cirka 3 mkr, som förskottsbetalades under september men levereras till kund under oktober. Denna försäljning redovisas alltså under nettoomsättning i kvartal 4.

Miris är ett bolag med en mycket spännande och angelägen affärsidé – att bidra till en förbättring av den globala folkhälsan genom att säkerställa leverans av högkvalitativ bröstmjölk till förtidigt födda barn och mejerimjölk till barn och vuxna. Med det uppgraderade högkvalitativa analysinstrumentet är Miris nu väl positionerat för att etablera sig på en expansiv marknad.

Jag ser framför mig ett spännande sista kvartal av 2015; där vi rullar ut vårt nya uppgraderade instrument för mjölkanalys, genomför de så viktiga studierna i USA samt fortsätter bygga ut vårt distributörsnät. Målet är som tidigare att göra Miris till ett lönsamt bolag och att förse världens barn, både förtidigt födda och lite äldre, med mjölk av hög kvalitet.

Ulf Boberg

VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Rörelseintäkter för perioden 1/1-30/9 uppgick till 5 645 tkr (9 730 tkr) vilket är lägre än motsvarande period 2014. Skillnaden förklaras helt av den extraordinära ordern från Bangladesh på 4 100 tkr under kvartal 1 2014. Den underliggande försäljningen av HMA till och med kvartal 3 2015 är något högre jämfört med samma period 2014. Detta framkommer inte fullt ut i resultatet, då stora leveranser skedde under oktober och därmed bokförs i Q4. Bolaget har enligt plan, under första halvåret 2015 haft en återhållsam försäljningsaktivitet p.g.a. den planerade och genomförda produktionsomställningen. Resultatet efter skatt för 2015 uppgick till -11 323 tkr (-8 007 tkr). Det sämre resultatet jämfört med 2014 förklaras enligt ovan av den större försäljningen till Bangladesh. Resultatet belastats av kostnader om 1 556 tkr av engångskaraktär för produktionsomställningen.

 

Försäljningsutveckling

Övergripande

Försäljningen var under första halvåret medvetet tillbakahållen då arbetet med produktionsuppgraderingen slutfördes under juni. Detta var helt enligt den plan som förmedlats fortlöpande. Försäljningen har nu tagit bättre fart och under oktober har 20 instrument levererats till olika kunder. Den redovisade nettoomsättningen för Q3 2015 slutade på 1 991 tkr (2 298 tkr). För årets 9 första månader blev nettoförsäljningen 5 523 tkr vilket skall ställas mot 9 354 tkr för 2014. Rensat för Bangladeshordern på 4 100 tkr 2014 visar det att 2015 har en starkare underliggande nettoförsäljning trots den återhållna försäljningsaktiviteten och därmed utleverans av nya instrument. Även under tredje kvartalet 2015 har leveranser av ersättningsinstrument under garantiåtagande skett, dessa kan inte faktureras. Detta förhållande fortsätter att påverka resultatet på ett negativt sätt.

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets första 9 månader har HMA-instrument levererats till följande länder: Japan, Australien, Mexiko, Brasilien, Kanada, Tyskland, England, Polen, Kina, Sydkorea och Sverige.

Instrument och kompletterande produkter för ko-/buffelmjölksanalyser

Inga instrument för analys av ko-/buffelmjölksanalyser har sålts under perioden. Leveransen av den stora ordern från Bangladesh under Q1 2014 utvärderas av kunden, Milk Vita. Detta kommer att fortgå hela 2015. En dialog pågår om ytterligare försäljning. Miris deltar även i andra upphandlingar inom området för ko-/buffelmjölkanalys.

Förbrukningsprodukter

Ett nytt rengöringsmedel, Miris Cleaner, ersätter den nuvarande produkten Miris Clean. Miris Clean innehåller nonylfenoletoxilat, ett bioackumulerande ämnen vilka finns på EU:s begränsningslista enligt REACH-förordningen. Miljöaspekten samt krav på särskild hantering (farligt gods) motiverar Miris proaktiva beslut att fasa ut och ersätta nuvarande produkt. Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och återspeglar till viss del den installerade basen av instrument. Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument av vikten att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontroll lösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna.

Kostnader

Kostnad för sålda varor uppgick till 3 449 tkr (5 414 tkr). Minskningen förklaras av kostnader hänförliga till den extraordinära ordern från Bangladesh under kvartal 1 2014. Övriga externa kostnader ligger i nivå med 2014, 4 615 tkr (4 506 tkr). Personalkostnaderna ökade till 7 349 tkr (5 116 tkr) beroende på fler antal anställda under 2015, 12,4 jämfört med 9,4 för 2014.

Finansiell ställning

Bolagets kassa per den 30 september 2015 uppgick till 1 492 tkr (1 065 tkr), till vilket skall läggas en outnyttjad checkkredit på 2 200 tkr (2 173 tkr) av en total checkkredit på 2 200 tkr (2 200 tkr), d.v.s. totala disponibla medel per den 30 september uppgick till 3 692 tkr (3 238 tkr). Likviditeten skall stabiliseras genom ökad försäljning under kvartal 4 och även genom utfästelse om bryggfinansiering från närstående.

De räntebärande skulderna uppgick per den 30 september till 5 433 tkr (12 118 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 1 492 tkr (1 065 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 3 941 tkr (11 053 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 30 september till -901 tkr (-3 681 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 22 605 tkr (19 089 tkr).

 

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 14,0 personer (11,1).

 

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under januari till september 2015 uppgick till 450 tkr (300 tkr). Resultatet efter skatt var -13 236 tkr (-9 764 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 950 tkr (1 001 tkr) per den 30 september 2015 och det egna kapitalet summerade till 22 605 tkr (19 089 tkr). Soliditeten uppgick den 30 september 2015 till 77 procent (61 procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är idag verksamt på två olika områden inom kvalitetsanalys av mjölk där Miris teknologi är väl etablerad, bröstmjölksanalys och analys av mejerimjölk. Bolaget har under flera år sålt sina analysinstrument, HMA (Human Milk Analyzer) och DMA (Dairy Milk Analyzer), på en global marknad och idag finns drygt 450 instrument installerade världen över. Den kommersiella potentialen bedöms vara mycket stor både för Miris HMA och DMA. De närmaste åren kommer bolaget fortsatt att vara verksamt inom båda marknadsområden. För att nå maximal tillväxt bedöms dock en marknadsfokusering vara nödvändig på sikt.

Distribution och försäljning

Idag sker huvuddelen av försäljningen via Miris totalt 26 distributörer och agenter, vilka täcker cirka 35 länder i Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland, Syd-/Mellanamerika samt Afrika. Det globala nätverket av distributörer och agenter säkerställer en försäljnings- och supportorganisation, som verkar nära respektive marknad och är en av grunderna för en effektiv tillväxt.

 

Produktion

Miris olika produkter tillverkas i Sverige av olika underleverantörer. Endast ett fåtal komponenter köps in från utlandet då motsvarande kvalitet inte finns att uppbringa nationellt. Slutmontering av instrumenten sker hos en huvudproducent varefter de levereras till Miris för kalibrering och kvalitetskontroll innan de levereras till kund.

Miris verksamhet är certifierad enligt kvalitetsledningssystemet ISO13485/ISO9001. Analysinstrumenten samt Sonicatorn är CE-märkta och Miris HMA är i Sverige registrerad av Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). I de länder som kräver motsvarande registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är produkten också godkänd för försäljning. Bolagets regulatoriska studie i USA i enlighet med FDA:s krav startade under 3:e kvartalet 2015. Innan studiestart genomförde bolaget inspektion av de tre sjukhusen som ingår i studien.

 

Produktutveckling

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar fortgående med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

 

Produkter/definitioner

CCU                        Collection Center Unit, CCU, ett mätinstrument för analys av ko- och buffelmjölk, vilket är anpassat till mjölkinsamlings- och mjölkkylcentraler i Indien samt i länder med liknande decentraliserat mjölkproduktionssystem. Under utveckling.

DMA                       Dairy Milk Analyzer, d.v.s. ett mätinstrument för analys av ko- och buffelmjölk.

HMA                        Human Milk Analyzer, d.v.s. ett mätinstrument för analys av bröstmjölk.

LOSmixer™             LOSmixer™ konverterar fasta livsmedel, t.ex. ost, kött och fisk, till vätska, vilket möjliggör analys av dessa fasta livsmedel. Den används ofta i kombination med LOSsolver™ och kan användas även separat.

LOSsolver™            Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.

Miris Sonicator         I mjölk som varit fryst, kontaminerad etc., kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris Sonicator används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten. Miris Sonicator är anpassad till Miris HMA och DMA.

Miris Check,             Produkt kontroll av mätinstrumenten.

Miris Cleaner            Produkt för rengöring av mätinstrument.

Miris Clean               Produkt för rengöring av mätinstrument. Utgående.  

Miris Holdings aktie

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 30 september 2015 uppgick till 493 752 092 stycken med en (1) röst vardera.

Optionsprogram

Samtliga utestående optioner har omräknats baserat på den företrädesemission som genomfördes i slutet av 2014. Totalt finns per 30/9 101 123 835 optioner till teckning av totalt 101 123 835 aktier. Optionerna fördelar sig enligt följande: Styrelseaktieägarprogram 8 166 905 optioner, teckningsoptioner till anställda 9 500 000, samt teckningsoptioner enligt samarbetsavtal med Danone Nutricia Early Life Nutrition 83 456 930.

Inga förändringar i bolaget optionsprogram har skett sedan senaste kvartalsrapporten (kvartalsrapport 2/2015).

Finansiella mål

Ledningen och styrelsen behåller sin tidigare bedömning att konservativ försäljning i paritet med de två senaste åren uppräknad med cirka 15% tillsammans med den genomförda nyemissionen ska vara tillräcklig för att Bolaget ska genomföra den planerade omstruktureringen och att efter 12 månader uppnå lönsamhet i verksamheten. Det ska tolkas som att 2015 kommer att generera ett negativt resultat för helåret men att de sista månaderna av 2015 kan komma att generera ett positivt resultat. För 2016 bedöms Bolaget visa ett positivt resultat för helåret.


Se delårsrapport  Further information about Miris

Publicerat: 10/27/2015 8:14:40 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se