RhoVac: RhoVac AB:s emission inför notering på AktieTorget kraftigt övertecknad

Se nyheten

Den 4 februari 2016 avslutades teckningstiden i RhoVac AB:s (”RhoVac”) emission av units inför notering på AktieTorget. Emissionen tecknades till cirka 115 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 565 procent. Genom emissionen tillförs RhoVac cirka 1 660 nya aktieägare och cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. Första dag för handel är beräknad att bli den 9 mars 2016.

Teckning och tilldelning
Emissionen tecknades till cirka 115 MSEK inklusive teckningsåtagande, innebärande att 2 450 000 aktier och 1 225 000 teckningsoptioner av serie TO 1 nyemitteras. RhoVac tillförs därmed cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Med anledning av det omfattande intresse som visats i emissionen har det ej funnits möjlighet att tilldela en minsta teckningspost om 300 units till samtliga tecknare i emissionen. Tilldelningen har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet, vilket vid överteckning innebär att tilldelning sker genom slumpmässigt urval. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag den 9 februari 2016.

VD Anders Ljungqvist kommenterar
- Det är fantastiskt roligt att RhoVacs emission väckt sådant intresse och att vi har glädjen att välkomna så många nya aktieägare. Jag vill tacka samtliga som tecknat i emissionen och som bidragit till att vi nu har resurser att genomföra en klinisk fas I/IIa-studie med vår läkemedelskandidat RV001.

Notering på AktieTorget
Första dag för handel i RhoVacs aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är beräknad att bli den 9 mars 2016.

Antal aktier och aktiekapital
När RhoVacs emission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 6 938 044 aktier och aktiekapitalet till 1 248 847,92 MSEK. Härutöver finns 1 225 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag
Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 8,30 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under en period från och med den 15 november 2016 till och med den 6 december 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 6 december 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med RhoVacs emission och notering.

För information rörande emissionen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om RhoVac AB, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat befinner sig i slutfasen av preklinik – en klinisk fas I/IIa-studie med fokus på lungcancer är beräknad att inledas under 2016.


Se nyheten  Further information about RhoVac

Publicerat: 2/9/2016 11:29:12 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se