Miris: Kommuniké från extra bolagsstämma i Miris Holding AB

Se pressmeddelandet

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ) höll extra bolagsstämma den 3 mars 2016 och beslutade enhälligt att godkänna styrelsens emissionsbeslut av den 16 februari 2016.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet:

  • Varje fullt tvåtal (2-tal) befintliga aktier i Miris som innehas på avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 8 öre per aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 mars 2016.
  • Sista dag för handel med Miris-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 mars 2016. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 9 mars 2016.
  • Teckningstiden är den 14 – 31 mars 2016.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden den 14 – 29 mars 2016.

Vidare beslutade stämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna ge ut mer än 25 000 000 aktier med stöd av detta bemyndigande.

Uppsala den 3 mars 2016

För ytterligare information kontakta:
Ulf Boberg, VD
Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: ulf.boberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet.

Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.


Se pressmeddelandet   Further information about Miris

Publicerat: 3/3/2016 2:08:23 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se