Lovisagruvan: Kommuniké från årsstämman den 17 mars 2016

Se pressmeddelande

Stämman beslutade att:

• fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för 2015

• enligt styrelsens förslag inte ge någon utdelning nu men att om de finansiella och likviditetsmässiga förhållandena bedöms medge det, senare i höst kalla till extra bolagsstämma med förslag om beslut att dela ut högst 2,00 per aktie ur utdelningsbara medel enligt bokslutet för 2015

• ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

• omvälja Göran Nordenhök till ordförande samt till ledamöter Torsten Börjemalm, Ingemar Skaret och Stefan Sädbom till vice ordförande

• till revisor välja auktoriserade revisorn Johan Palm med suppleant auktoriserade revisorn Johan Bergström

• arvodet till styrelsen skall utgöra oförändrat 405 000 SEK i sammanlagt och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning

• valberedningen skall bestå av Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Morten Werner och Peter Öster, sammankallande

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com           


Se pressmeddelande   Further information about Lovisagruvan

Publicerat: 3/18/2016 11:48:05 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se